SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD RAB

44.

Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 22. i 26. stavak 3. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o naknadi troškova za rad i drugim
primanjima vijećnika i članova radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 2.

Vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 660,00 kuna neto.

Članak 3.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 990,00 kuna neto.

Potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 850,00 kuna neto.

Članak 4.

Vijećnik koji neopravdano izostane sa sjednice Gradskog vijeća gubi pravo na mjesečnu naknadu iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Opravdanim izostankom se smatra onaj izostanak koji je u pisanom obliku, elektroničkom porukom, usmeno ili telefonski javljen službeniku gradske uprave nadležnom za poslove Gradskog vijeća dan prije zakazanog datuma zasjedanja Gradskog vijeća, a najkasnije do početka sjednice te ako je izostanak usmeno ili telefonski obrazložen predsjedniku Gradskog vijeća.

Članak 5.

Vijećnicima, predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća, kao i vanjskim članovima radnih tijela Gradskog vijeća pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškovi putovanja shodno pravu kojeg ostvaruju zaposlenici gradske uprave Grada.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15, 10/20 i 43/20).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/02

URBROJ: 2169-01-02/03-21-9

Rab, 12. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51280&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr