SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

59.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18,118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Sl.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13 I 24/17 – pročišćeni tekst i 9/18, 9/21), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)

Članak 1.

Gradonačelnica je dana 18. veljače 2021. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14) (dalje u tekstu: Plan) KLASA: 350-01/20-01/40, URBROJ: 2213/01-01-21-7 od 18. Veljače 2021. Godine.

Temeljem navedene Odluke Grad Mali Lošinj je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da za predmetna izrada Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da su I. izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja Poljane (UPU 14) prihvatljive za ekološku mrežu.

Članak 2.

Razlozi donošenja izmjene i dopune plana:

  • Izradi plana pristupa se uslijed potrebe ukidanja tunela kroz ugostiteljsko – turističku zonu i ostalih rješenja zone 
  • Grafički dio plana potrebno je prikazati na novim katastarskim podlogama u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM i prilagoditi važećem katastarskom planu s detaljnošću koja zadovoljava mjerilo kartografskih prikaza Plana (1:2000).

Članak 3.

Ciljevi Plana su:

  • prenošenje i prilagođavanje Plana na nove katastarske podloge u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM;
  • Ukidanje planiranog tunela kroz ugostiteljsko-turističku zonu T2 i T3 i planiranje rotora na ulazu u kamp;
  • Crveni feral povezati nathodnikom/pothodnikom iznad/ispod državne ceste D100;
  • Preispitati i korigirati uvjete uređenja i gradnje za sve namjene u zoni
  • Preispitati i korigirati uvjete za prometnice u zoni
  • Uskladiti uvjete za infrastrukturu u zoni sa projektima za magistralnu infrastrukturu

Programska polazišta Plana na području obuhvata su:

  • Obuhvat Plana ostaje u okvirima granica postojećeg Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14), (u daljnjem tekstu: postojeći Plan)
  • Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.2.B “Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju”, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu – 4.4. Građevinsko područje – Mali Lošinj u mjerilu 1:5000 PPUG-a Mali Lošinj

Članak 4.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA:

Odluka se donosi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39,19 I 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon, Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko goranske županije broj : 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 – pročišćeni tekst I 32/16 – u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj) i ostalih važećih propisa iz područja prostornog uređenja, kao i posebnih propisa.

Nositelj izrade plana je Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, Grad Mali Lošinj zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

1. Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51 000 Rijeka

2. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Kvarnersko primorje i otoci” sa sjedištem u Rijeci, Verdijeva 6, 51 000 Rijeka

4. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres

5. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka

6. Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51 000 Rijeka

7. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres – Lošinj, Čikat 15, p.p. 19, 51550 Mali Lošinj

8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26 51 000 Rijeka

9. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjeaja na okoliš I održivo gospodarenje otpadom. Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

10. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb

11. JU Priroda, Grivica 4, 51 000 Rijeka

12. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52A, 51 000 Rijeka

Svoje očitovanje dostavili su sljedeća tijela/osobe:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Adamićeva 10 p.p. 262 51 001 Rijeka (KLASA: 351-01/21-05/6 URBROJ: 2170/1-03-08/2-21-9 Rijeka od 7. lipnja 2021. godine i KLASA: 351-01/21-05/6 URBROJ: 2170/1-03-08/2-21-8 Rijeka od 7. lipnja 2021. godine)

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka ( KLASA. 351-03/21-01/0000138 URBROJ: 374-23-3-21-4 od 07.05.2021. godine)

3. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb (KLASA: 350-02/12-01/179 URBROJ: 345-400-440-441/516-21-04/DB od 29.04.2021. godine)

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26 51 000 Rijeka ( KLASA: 612/08/21-10/0167 URBROJ: 532-05-02-11/15-21-2 od 7. Svibnja 2021. godine)

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom. Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb ( KLASA: 351-03/21-01/805 URBROJ: 517-05-1-1-21-2 OD 22. Travnja 2021. godine)

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Hrvatske ceste d.o.o, očitovali su se na način da smatraju da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom navelo je da ne sudjeluje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci je mišljenja da za navedene I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poljana nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, međutim u kontekstu zaštite obalnih vizura otoka Lošinja, moraju se definirati i zadovoljiti uvjeti očuvanja krajobraznih vrijednosti područja.

Svoje očitovanje nisu dostavili slijedeće institucije/osobe, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Grada Mali Lošinj da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

1. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres

2. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka

3. Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51 000 Rijeka

4. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres – Lošinj, Čikat 15, p.p. 19, 51550 Mali Lošinj

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb

6. JU Priroda, Grivica 4, 51 000 Rijeka

7. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52A, 51 000 Rijeka

Članak 6.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sukladno kriterijima za utvrđivanje značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da se unutar obuhvata Plana ne nalaze zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana i obzirom na njegov obuhvat i ostale značajke, ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Također, sagledan je i mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Predmetni Plan je prihvatljiv za ekološku mrežu, što je potvrdila i Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Adamićeva 10 p.p. 262 51 001 Rijeka mišljenjem KLASA: 351-01/21-05/6 URBROJ: 2170/1-03-08/2-21-8 Rijeka od 7. lipnja 2021. godine.

Članak 7.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana (KLASA:350-01/20-01/40, 2213/01-01-21-16 od 1. srpnja 2021. godine) i dana 8. srpnja 2021. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (KLASA: 351-03/21-01/20 URBROJ: 2170/1-03-08/2-21-2, Rijeka 5. srpnja 2021. godine).

Članak 8.

Grad Mali Lošinj informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ('Narodne novine' broj 64/08), objavom na službenim stranicama Grada Malog Lošinja.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana (8) od dana objave u „Službenim novinama” Primorsko-goranske županije“ i objavljuje se na službenim stranicama Grada Malog Lošinja.

KLASA: 350-01/20-01/40

URBROJ: 2213/01-01-21-18

Mali Lošinj, 15. srpnja 2021.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr