SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

35.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko–goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18,. 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 2. sjednici održanoj dana 23. lipnja. 2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti („Službene novine Primorsko–goranske županije broj 16/17) naziv Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti“.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

„Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnik) koji dužnost obavlja profesionalno te druga prava dužnosnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.“.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Koeficijent za obračun plaće dužnosnika iznosi kako slijedi:

- za obračun plaće gradonačelnika: - 4,55.“.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Naknada troškova i dnevnica za službena putovanja dužnosnika u inozemstvo utvrđuje se i isplaćuje u skladu s propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.“.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik ima pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Grada za službene potrebe, sukladno aktima Grada.“.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA:120-01/17-01/2

URBROJ:2107/02-01-21-4

Novi Vinodolski, 23. lipnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr