SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

28.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2021. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

o izboru Komisije za izbor i imenovanje

I

U Komisiju za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog biraju se:

1. Marinko Buljat, za predsjednika,

2. Velibor Topolovec, za člana,

3. Renata Volkmer Starešina, za člana.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/21-50/6

Ur.broj: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 10. lipnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjedavajuća Gradskog vijeća

Tena Peričić, mag. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr