SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
GRAD CRES

21.

Na temelju članka 109. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 78. Odluke o komunalnom redu Grada Cresa (“Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 42/20, u daljnjem tekstu: Odluke o komunalnom redu Grada Cresa) komunalni redar Upravnog odjela za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa, postupajući po službenoj dužnosti protiv nepoznate osobe u postupku provedbe nadzora nad primjenom Odluke o komunalnom redu Grada, dana 08. travnja 2021. godine donio je,

ZAKLJUČAK

I. Nepoznatim nasljednicima pokojne Battaia Maria ž. Giuseppea Rođ. Rubinich, Cres, postavlja se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Damjana Konestaba s odvjetničkim uredom na adresi: Korzo 30, 51000 Rijeka, radi zaštite njihovih prava i interesa u upravnom postupku uklanjanja javne opasnosti koju predstavljaju oštećenja nekretnine koja se nalazi na adresi Žrtava Fašizama 16, zemljišnoknjižne oznake č.zgr. 63. k.o. Cres na kojoj Battaia Maria ž. Giuseppea Rođ. Rubinich, Cres, nosi 1. Vlasnički dio: 1/1.

II. Privremeni zastupnik zastupat će nepoznate nasljednike iz točke I. u postupku donošenja rješenja o uklanjanju oštećenja na nekretnini koja se nalazi u gradu Cresu, na adresi Žrtava fašizma 16.

III. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će stranke navedene u točki I. izreke ovoga zaključka u navedenoj upravnoj stvari sve do opoziva, okončanja postupka iz točke I. izreke ovog zaključka ili dok se u postupak ne uključe nasljednici ili njihovi opunomoćenici, odnosno dok se stvarni vlasnici ne pojave pred ovim upravnim tijelom.

IV. Poziva se privremeni zastupnik da se prihvati povjerene mu dužnosti, te da je u svemu savjesno i u skladu s zakonom obavlja.

V. Ovaj zaključak biti će objavljen u Službenom glasniku i na mrežnoj stranici Grada Cresa, te na oglasnoj ploči u sjedištu, na adresi Creskog statuta 15, Cres.

Obrazloženje

U članku 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) propisano je da će službena osoba, kad postupovno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka radnja u postupku treba hitno poduzeti protiv osobe kojoj prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, a koja nema opunomoćenika, takvoj stranci zaključkom odrediti privremenog zastupnika.

U stavku 3. istoga članka utvrđeno je da će se, kada je stranka nepoznata, zaključka o određivanju privremenog zastupnika objaviti u službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način te da ovlast privremenog zastupnika prestaje kada se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje.

U provedenom postupku utvrđeno je da je komunalni redar Upravnog odjela za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa pokrenuo po službenoj dužnosti postupak uklanjanja nastalih oštećenja na nekretnini koja se nalazi na adresi Žrtava fašizma 16, u Cres, odnosno uklanjanje urušenog materijala koji se nalazi unutar predmetne urušene nekretnine, te sanaciju svih dijelova nekretnine koji se urušavaju, te kao takvi predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, te opasnost za oštećenje ostale imovine, a sve sukladno članku 78. Odluke o komunalnom redu Grada Cresa, a u svezi s člankom 8. st. 4. navedene Odluke. Međutim, tijekom postupka nije bilo moguće utvrditi mjesto prebivališta stvarnog/trenutnog vlasnika ruševne nekretnine. Stoga je, sukladno citiranoj odredbi Zakona o općem upravnom postupku, bilo potrebno odrediti privremenog zastupnika.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema odredbi članka 77. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se zaključak može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

KLASA: UP/I-363-04/21-1/12

URBROJ: 2213/02-04-02/3-21-26

Cres, 08. travnja 2021. godine

KOMUNALNI REDAR:

Silvia Abdić, bacc. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=10002&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr