SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
GRAD CRES

20.

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 5. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), članka 47. Statuta Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18),) Gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka strateške procjene
utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja
naselja Cres NA7 ( UPU1)

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA7 ( UPU1) (dalje u tekstu: Plan) na okoliš.

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš iz stavka 1. ove Odluke provodi Upravni odjel za proračun i financije, stambeno komunalne poslove i prostorno uređenje Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da će predmetna izrada Plana imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i to s naglaskom na sastavnicu okoliša: kulturna baština na osnovu čega je utvrđeno da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA:351-01/20-04/29, urbroj:2170/1-03-08/7-20-14, Rijeka, od 26. svibnja 2020.) nakon razmatranja kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš izdalo je mišljenje da bi za izradu Plana bilo potrebeno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 Članak 2.

Razlozi izrade Plana

Razlog za donošenje Plana je činjenica da su II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Cresa usvojenim u prosincu 2018. godine, granice građevinskog područja naselja Cres izmijenjeneodnosno prenamjenjenje u odnosu na postojeći urbanistički plan uređenja naselja Cres na način da su građevinskom području naselja priključene postojeće zone izvojene namjene-turističke zone koje se nalaze neposredno uz granice naselja (T22 Grabar, T14 Grabar (sjever), T12 Zakol i T11 Kimen) te komunalno-servisna zona Cres - Pogonski ured HEP i sportsko rekreacijska zona »Dari« sve u cjelovito građevinsko područje naselja. Obzirom na navedene promjene, postojeće odredbe važećeg UPU-a naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena dijelom su neprovodljive te ne udovoljavaju u cijelosti potrebama građana i gospodarstva te je potrebna izrada novog Plana, uz istovremeno usklađenje s planom višeg reda.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Prostornim planom uređenja Grada Cresa određene su slijedeće smjernice za izradu urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje naselja Cres (NA7):

- Postići skladnu strukturu i razmještaj djelatnosti i aktivnosti u naselju.

- Razgraničiti kopneni i morski dio naselja- pojedina namjena prostora uz obalnu crtu mora treba biti odgovarajuće određena na moru s jasnim razgraničenjem kopnenog i morskog dijela pojedine namjene.

- Na razini građevinskog područja naselja Cres postignuti minimalnu gustoću od 30 st/ha.

- Poticati korištenje prostornih rezervi za gradnju u izgrađenom dijelu naselja.

- Poticati revitalizaciju i prenamjenu napuštenih i zapuštenih površina u naselju.

- Osigurati prostor za komunalne građevine i površine, određivanjem standarda za planiranje komunalnih građevina i komunalnih površina (parkovi, dječja igrališta, tržnice na malo, površine za zbrinjavanje otpada, i ostalo).

- Osigurati minimalno 10 m2/stanovniku parkovnih površina.

- Osigurati javna parkirališna,

- Osigurati prostor za komunalni privez plovila, sukladno namjeni na obalnom dijelu naselja,

- Osigurati proširenje pojasa gradskih plaža, obalne šetnice, biciklističkih staza

- Uspostaviti lokalni pomorski promet.

- Usporedo graditi/ rekonstruirati sustave za odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda s izgradnjom/rekonstrukcijom vodovoda, te rješavati oborinsku odvodnju.

- Prilikom izgradnje linijske infrastrukture omogućiti postavljanje mreže podzemnih cijevi za smještaj elektroničkih komunikacijskih kabela.

- Osigurati minimalne sadržaje javne i društvene namjene (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni, upravni, pravosudni,vjerski i drugi slični sadržaji),

Uz opće smjernice iz Prostornog plana novim Planom potrebno je:

- Planirati sportsko rekreacijske sadržaje, predviđa se izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta (mali nogomet, rukomet, košarka, odbojka i dr.), polivalentna sportska dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), bazena, te smještaj rekreacijskih, pratećih, zabavnih i uslužnih (ugostiteljsko-trgovačkih) djelatnosti.

- Redefinirati sportske i rekreacijske sadržaje uz osnovnu školu,

- Sagledati mogućnosti redefiniranja namjene i mogućih sadržaja unutar zahvata Brodogradilišta sa uklanjanjem plivajućeg doka,

- Utvrditi mogućnosti i uvjete gradnje/rekonstrukcije na užem pojasu Lungomara Sv. Mikule do hotela Kimen za sportsko rekreacijske i turističko/ ugostiteljske sadržaje,

- Predvidjeti mogućnost korekcije postojeće obalne linije za pješačku i biciklističku komunikaciju te dohranjivanje odnosno povećanje novih sunčališta, te proširivanje postojećih mulića kako bi se zadovoljila povećana potreba za novim sunčalištima na gradskim plažama,

- Planirati dislokaciju postojeće benzinske stanice, policijske postaje te vatrogasnog doma na za to primjereniju i proistupačniju lokaciju u široj kontaktnoj zoni naselja Cres.

Članak 3.

Rezultati prethodne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu

Na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:612-07/20-38/299, urbr:517-20-2 od 10.travnja 2020.godine) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranska županija (KLASA: .351-01/20-04/29, urbroj:2170/1-03-08/7-20-13 od 26. svibnja 2020.) dalo je mišljenje da je izrada Plana prihvatljiva za ekološku mrežu uz primjenu slijedećih uvjeta zaštite prirode:

- Kontrolirati širenje invazivnih stranih vrsta te po potrebi provoditi eradikaciju u morskim staništima;

- Zabraniti nasipavanja prirodnih plaža, odnosno nasipavanje ugroženih i rijetkih morskih stanišnih tipova;

- Očuvati povoljne stanišne uvjete održavanjem povoljne kakvoće morske vode;

- Radove uklanjanja vegetacije za potrebe izgradnje pojedinih elementa Plana izvoditi izvan sezone gniježđenja većine ptica, odnosno od 15. kolovoza do 31. ožujka;

- Komunalne građevine i površine te parkirališna mjesta planirati izvan obuhvata ugroženih i rijetkih stanišnih tipova;

- Sustav vodoopskrbe planirati unutar koridora postojećih cesta, poljskih i šumskih putova.

Članak 4.

Radnje koje će se provesti u postupku Strateške procjene utjecaja plana, provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se prostorni plan donosi, redoslijedom kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

Članak 5.

U postupku strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

Članak 6.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 350-01/19-1/3

URBROJ:2213/02-01-02-20-52

Cres , 06. travnja 2021.godine

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, struč. spec. oec.

 

PRILOG I.

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA7 ( UPU1)

1. Sukladno članku 6. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) (Uredba), određuje se Ovlaštenik izrade Strateške studije.

2. U svrhu određivanja sadržaja Strateške studije Upravni odjel će od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima zatražiti mišljenja o sadržaju Strateške studije i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji vezano na područje iz djelokruga toga tijela i/ili osoba te od jedinica lokalne samouprave te eventualno područne (regionalne) samouprave na čija područja provedba Plana može utjecati.

Obzirom da Strateška studija izrađuje za potrebe Plana – zahtjevom za mišljenje u postupku određivanja sadržaja strateške studije smatra se poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje. Sastavni dio toga poziva je odluka o započinjanju postupka strateške procjene prostornog plana. - članak 8. Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima dužni su dostaviti mišljenje o sadržaju strateške studije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva Upravnog odjela. Ako mišljenje ne dostave u tom roku smatra se da prema posebnim propisima nema dodatnih zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti .

3. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, sukladno odredbama članaka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Upravni odjel objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Cresa (www.cres.hr) informaciju o izradi Strateške studije te informira javnost o načinu sudjelovanja u postupku Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

4. Nakon pribavljanja mišljenja tijela iz točke 2. ovog Priloga, te mišljenja javnosti u postupku informiranja iz točke 3. ovog Priloga, Upravni odjel utvrđuje konačan sadržaj Strateške studije i donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koju objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Cresa (www.cres.hr) sukladno člancima 9. i 10. Uredbe.

5. Upravni odjel u roku 8 dana od donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom Ovlašteniku koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.

6. Nakon što Ovlaštenik (pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša) izradi Stratešku studiju i Stručni izrađivač izradi Nacrt prijedloga Plana, sve zajedno dostavlja se na uvid Povjerenstvu kojeg imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo ocjenjuje Stratešku studiju i donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije. Ove radnje obavljaju se prema člancima 14. – 21. Uredbe.

7. Stručni izrađivač Plana dovršava Nacrt prijedloga prostornog plana nakon što zaprimi cjelovitu i stručno utemeljenu Stratešku studiju.

8. Gradonačelnik donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i Prijedloga Plana na javnu raspravu koju objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Cresa (www.cres.hr), sukladno članku 23. Uredbe.

9. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o Strateškoj studiji i Prijedloga Plana provodi se prema odredbama članaka 96. - 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), sukladno članku 23. stavak 4. Uredbe.

10. Sukladno članku 24. Uredbe, nakon završetka javne rasprave, u roku od 15 dana, ovlaštenik dostavlja očitovanja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na Sratešku studiju te sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave sukladno članku 102. i članku 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ). Svojim očitovanjem Ovlaštenik će predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za Plan.

11. Sukladno članku 26. Uredbe Program praćenja stanja okoliša, te ukoliko se utvrdi rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, i praćenje stanja očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sastavni je dio prostornog plana.

12. Prije izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana, sukladno članku 25. Uredbe, Upravni odjel obvezan je pribaviti:

- mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

13. Nakon ishođenja mišljenja iz točke 12., Upravni odjel sukladno članku 24. Uredbe priprema Konačni prijedlog Plana i dostavlja nadležnom tijelu na donošenje.

14. Nakon donošenja odluke o usvajanju prostornog plana Upravni odjel u roku od 30 dana izrađuje izvješće o provedenoj strateškoj procjeni Strategije, sukladno odredbama članka 27. Uredbe, o čemu informira javnost i tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene sukladno članku 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.vrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije

PRILOG II.

Popis tijela koja će sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA7 ( UPU1) na okoliš:

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20,Zagreb,
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, Ispostava Mali Lošinj, R.l.kapetana 7, 51550 Mali Lošinj
 • PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA,Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 • JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka,
 • MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, Užarska 26, Rijeka,
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova civilne zaštite, Protupožarna inspekcija , Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA,Riva 10, 51 000 Rijeka
 • HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
 • HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 • HRVATSKE CESTE,Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 • HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3 , Rijeka,
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres,
 • KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A ,51 557 Cres.
 • ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES,Jadranska obala 1, Cres
 • LUČKA KAPETANIJA, Jadranska obala 1, Cres
 • Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, PGŽ, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=10002&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr