SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA VRBNIK

26.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 25. sjednici koja je održana 17. ožujka 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Vrbnik

I.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu VERBENA d.o.o. Vrbnik, Trg škujica 7, na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Vrbnik, predložene 10.ožujka 2021. godine.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske« županije.

KLASA: 363-06/21-01-30

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 17. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Vrbnik KLASA: 363-06/21-01-30, URBROJ: 2142-07-03-21-1 od 17. ožujka 2021. godine, direktor trgovačkog društva VERBENA d.o.o. dana 17. ožujka 2021. donio je

OPĆE UVJETE

isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
unutar groblja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na grobljima Općine Vrbnik.

Općina Vrbnik je društvu VERBENA d.o.o. iz Vrbnika (u daljnjem tekstu: isporučitelj) povjerila na obavljanje uslužnu komunalnu djelatnost ukopa pokojnika unutar groblja (u daljnjem tekstu: usluga ukopa).

Usluge ukopa podrazumijevaju ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja sukladno propisima. Ispraćaj je posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje preuzimanjem pokojnika a završava ukopom u grobno mjesto. Ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta te polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka u grobno mjesto.

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE UKOPA

Članak 2.

Isporuka usluge ukopa vrši se na zahtjev obitelji pokojnika ili druge osobe koja je dužna skrbiti o ukopu pokojnika i podmiriti troškove usluge ukopa ( u daljnjem tekstu: korisnik).

Isporučitelj se obvezuje izvršiti korisniku uslugu ukopa sukladno propisima, pravilima struke i

uz dužni pijetet prema pokojniku.

Korisnik je dužan koristiti usluge ukopa isporučitelja na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima i drugim propisima kojima se uređuju usluge ukopa.

Članak 3.

Korisnik može isporučitelju podnijeti zahtjev za ukop pokojnika:

- radnim danom (ponedjeljak-petak) od 7,30 -15,30 sati osobnim dolaskom u poslovne prostorije isporučitelja na adresi Trg Škujica 7 u Vrbniku, odnosno telefonskim pozivom radi dogovora o podnošenju zahtjeva za ukop, broj telefona: 091/2345 084. Ukop pokojnika ne obavlja se nedjeljom, praznikom i blagdanima.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE UKOPA

Članak 4.

Isporučitelj i korisnik dogovaraju poslove vezane uz uslugu ukopa pokojnika. Usluga ukopa se pruža na temelju pisanog zahtjeva za ukop pokojnika, a potpisuje ga korisnik i isporučitelj.

Članak 5.

Korisnik je dužan isporučitelju usluge dati istinite podatke potrebne za isporuku usluge ukopa, i to podatke o korisniku, pokojniku, i grobnom mjestu (dodjeljenom na korištenje) u kojem želi da se ukop izvrši.

Ukoliko korisnik usluge raspolaže pravom korištenja grobnog mjesta ili je pokojnik korisnik grobnog mjesta, korisnik usluge obavezan je isporučitelju usluge identificirati grobno mjesto u koje će se ukopati pokojnik.

Članak 6.

Po postignutom dogovoru o usluzi ukopa, korisnik potpisuje zahtjev za ukop pokojnika čime se ugovor o isporuci usluge ukopa smatra sklopljenim, a korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta i plaćanje ispostavljenog računa za ugovorenu uslugu ukopa.

Članak 7.

Korisnik usluge dužan je isporučitelju predati Dozvolu za ukop umrle osobe izdanu od strane mrtvozornika.

Članak 8.

Vrijeme pogreba određuje se u dogovoru s korisnikom u skladu s uvjetima navedenim u Dozvoli za ukop, a prema raspoloživim terminima isporučitelja.

Članak 9.

Prije početka radova na grobnom mjestu (podizanja pokrovne ploče ili iskopa) isporučitelj i korisnik zajedno utvrđuju stanje groba, nadgrobnog spomenika i predmeta na grobu te okolna grobna mjesta, a sve radi isključivanja odgovornosti isporučitelja za oštećenja koja su nastala prije podizanja pokrovne ploče ili iskopa, ili za oštećenja koja će nastati prilikom iskopa groba zbog dotrajalosti spomenika i slično.

Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na grobu, nadgrobnom spomeniku, predmetima na grobu ili susjednim grobovima i grobnim mjestima ako je šteta nastala bez njegove krivnje ili krivnjom trećih osoba.

Članak 10.

Ukoliko se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili okolnih grobnih mjesta, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi korisnik usluge.

Ako je nadgrobna ploča masivna uklanjanje mora osigurati korisnik.

Članak 11.

Isporučitelj je dužan nakon zatrpavanja groba postaviti cvijeće i vijence na grob i ukloniti ih u primjerenom roku od ukopa te vratiti nadgrobnu ploču. Korisnik vraća nadgrobnu ploču ukoliko ju je uklonio.

Korisnik je dužan urediti grob.

Članak 12.

Ostala prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge određena su zakonom kojim su regulirana groblja, zakonom kojim je regulirana zaštita pučanstva od zaraznih bolesti i drugim podzakonskim aktima kojima se regulira ova usluga te odlukom o grobljima Općine Vrbnik.

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE UKOPA

Članak 13.

Naknade za ukop određuje isporučitelj cjenikom usluge ukopa.

Članak 14.

Cjenik usluge ukopa te svaku njegovu izmjenu ili dopunu, određuje isporučitelj uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Vrbnik te se cjenik objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja usluge.

Članak 15.

Plaćanje isporučene usluge ukopa vrši se na temelju ispostavljenog računa na način i u rokovima koji su određeni u računu.

Ako korisnik ne podmiri dospjeli račun u danom roku, isporučitelj će protiv njega pokrenuti ovršni postupak.

IV. PRIJELAZNE IZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Vrbnik te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja usluge.

VERBENA d.o.o.

Direktor

Daniel Matanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51516&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr