SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

37.

Općinsko vijeće

- O V D J E -

PREDMET: Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

Poštovani,

U privitku dostavljamo na razmatranje i usvajanje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

Izvjestitelj na radnim tijelima i sjednici Općinskog vijeća biti će Danijel Jerman, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mario Ćiković

OBRAZLOŽENJE

prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2020. godinu

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu raspoređuje se rezultat poslovanja utvrđen godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu.

Sukladno Zakonu o proračunu proračuni i proračunski korisnici sastavljaju financijske izvještaje za razdoblja u tijeku proračunske godine i za tekuću proračunsku godinu s ciljem davanja informacija o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja.

Sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) stanja utvrđena i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Prema izrađenim i podnesenim konsolidiranim financijskim izvještajima za 2020. godinu konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 17.962.538,81 kuna, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 22.790.042,17 kuna, a višak primitaka od financijske imovine iznosi 20.446.550,09 kuna. Ukupan višak prihoda iznosi 15.619.046,73 kune.

Godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu utvrđeno je da je Općina Matulji u 2020. godini ostvarila pozitivnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 15.619.046,73 kuna, i to prema izvorima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ovom prijedlogom odluke više ostvarena sredstva Proračuna raspoređuju se na pojedine programe unutar Razdjela/Programa Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu ovisno o njihovoj vrsti i namjeni, uvažavajući obveze po investicijama koje su ugovorene tijekom 2020. godine.

Najveći se dio viška iz 2020. godine raspoređuje kao izvor sredstava za rashode Proračuna koji se prenose iz 2020. godine odnosno za obveze koje su ugovorene u 2020. godini (do visine sredstava planiranih Proračunom za 2020. godinu), a koji se izvršavaju ili će se izvršavati u 2021. godini (14,5 mil. kuna). Preostali dio sredstava predlaže se rasporediti unutar Proračuna za 2021. godinu kao izvor sredstava za povećanje pojedinih rashoda.

Tako se predlaže sredstva rasporediti u okviru Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa Upravljanje imovinom, projekta Smjenski rad, projekta Muzej izvan muzeja, programa Socijalne skrbi, programa Prostorno planiranje, programa Javni prijevoz, programa Zaštita okoliša, a prema tablici u
nastavku:

Proračunski korisnik Dječji vrtić Matulji rasporedio je iznos prihoda od donacija u iznosu od 21.894,52 kune za predviđene namjene u okviru Programa Redovan rad DV Matulji te se isto uvrštava u izmjene Proračuna za 2021. godinu.

Predlaže se Općinskom vijeću da nakon rasprave usvoji predloženu Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mario Ćiković, v. r.

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju odredbi članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 29. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana ______ 2021. godine, donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata te način utroška viška ostvarenih prihoda i primitaka utvrđenih godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu.

Članak 2.

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 18.061.064,50 kuna, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 22.888.567,86 kuna, a višak primitaka od financijske imovine iznosi 20.446.550,09 kuna te ukupan iznos viška prihoda iznosi 15.619.046,73 kune.

Članak 3.

Ukupan višak prihoda iz članka 2. prema izvorima financiranja iznosi kako slijedi:

Članak 4.

Ukupan ostvaren višak prikazan po izvorima financiranja u članku 3. rasporedit će se u 2021. godini za sljedeće namjene:

Članak 5.

Sredstva prema namjenama iz članka 4. ove Odluke rasporedit će se kao izvori financiranja u Proračunu Općine Matulji za 2021. godinu prilikom I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-01/0008

URBROJ: 2156-04-01/1-21-0002

Matulji, ____2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Darjan Buković, bacc.oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr