SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

35.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Matulji

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17 usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21 – u daljnjem tekstu V. Izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi V. Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu V. Izmjena i dopuna Plana je Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 ispravak i 163/04) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade V. Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izradi V. Izmjena i dopuna Plana pristupa se zbog:

- izmjene uvjeta rekonstrukcije građevina javne i društvene namjene te njihove prenamjene u stambene građevine namijenjene stambenom zbrinjavanju stanovnika Općine Matulji

- osiguranja prostora za gospodarenje biootpadom (izgradnju kompostane) sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

- razmatranja lokacije autocestovnog čvora Miklavija.

OBUHVAT V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Sve predviđene izmjene Plana navedene su u članku 8. ove Odluke, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Matulji u tekstualnom dijelu Odredbama za provođenje i u odgovarajućim kartografskim prikazima grafičkog dijela Plana te u obrazloženju Plana.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17 usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21) u primjeni je od 2008. godine. Po donošenju Odluke o donošenju Prostornog plana (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/08), slijedile su Odluka o izmjeni i dopuni Plana iz 2011. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/11), Odluka donošenju II. Izmjena i dopuna Plana iz 2016. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/16), Odluka o usklađenju Plana sa Zakonom o prostornom uređenju (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/17), te IV. Izmjene i dopune Plana (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/21).

Nakon donošenja IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja ukazala se potreba za planiranjem sadržaja namijenjenih stanovanju kako bi se stambeno zbrinule mlade obitelji s područja Općine Matulji. U tu svrhu planiraju se iskoristiti napušteni prostori određenih objekata škola te objekata javne namjene koji nisu u funkciji u kojima bi se rekonstrukcijom i prenamjenom osigurao stambeni prostor u više stambenih jedinica (4-6) gdje to prostorni uvjeti dozvoljavaju.

Osim navedenog potrebno je na području Općine Matulji osigurati prostor za zbrinjavanje i obradu biootpada (izgradnju kompostane) sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) te usvojenom Planu gospodarenja otpadom.

Privođenjem namjeni dijela zemljišta na prostoru radne zone Miklavija radi daljnjeg razvoja zone i izgradnje infrastrukture potrebno je ispitati i definirati mogućnost prometnog povezivanja zone planiranjem detaljnije lokacije auto cestovnog čvorišta kao spoja na autocestu Rijeka-Rupa.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade i programska polazišta V. Izmjena i dopuna Plana su:

- korekcija tekstualnog dijela Odredbi za provođenje Plana radi određivanja uvjeta rekonstrukcije građevina javne i društvene namjene te njihove prenamjene u građevine stambene namjene,

- utvrđivanje prostora i uvjeta za smještaj prostora za gospodarenje biootpadom – kompostane,

- utvrđivanje položaja autocestovnog čvorišta kao spoja radne zone Miklavija na autocestu Rijeka-Rupa,

- korekcija određenih kartografskih prikaza grafičkog dijela Plana

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU V. ZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Za potrebe izrade V. Izmjena i dopuna Plana, nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji.

Ukoliko se tijekom izrade V. Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za drugim potrebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručno rješenje V. Izmjena i dopuna Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja odabran sukladno propisima o javnoj nabavi, u suradnji s nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade V. Izmjena i dopuna Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu V. Izmjena i dopuna Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi V. Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

3. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

6. KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

8. HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. HRVATSKE AUTOCESTE, Širolina 4, 10000 Zagreb,

10. HRVATSKE CESTE d.o.o.Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

11. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

12. HRVATSKE ŠUME D.O.O. Uprava šuma, Podružnica Buzet Naselje Goričica 2, 52420 Buzet

13. PLINACRO D.O.O. Savska cesta 88 A, 10000 Zagreb,

14. ENERGO D.O.O. , Dolac 14, 51000 Rijeka,

15. HŽ INFRASTRUKTURA, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,

16. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka.

Ako se u tijeku postupka izrade Plana ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu V. Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi V. Izmjena i dopuna Plana - 15 dana od zaprimanja poziva za dostavu zahtjeva,

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi V. Izmjena i dopuna Plana – 15 dana od zaprimanja poziva za dostavu zahtjeva

- izrada prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana – 45 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Plana - 15 dana,

- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada nacrta konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana - u roku od 20 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

- pribavljanje Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (članak 107. Zakona o prostornom uređenju) – 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana u roku od 15 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana i zaprimanja Mišljenja,

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva (članka 108. Zakona o prostornom uređenju)- 30 dana,

- dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja prijedloga i primjedbi sudionicima javne rasprave - 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izvori financiranja za izradu V. Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/21-01/0001

URBROJ: 2156-04-01-01/21-4

Matulji, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bac. oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr