SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

31.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), podnosim:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 10.12.2019. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), 19.05.2020. godine I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 17/20) te 20.10.2020. godine II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 36/20).

Ukupno je, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove, Godišnji Program realiziran s 61,63%. Međutim, ukupno ugovoreni radovi i usluge (te pokrenuti postupci nabave) koji se nastavljaju u idućoj godini ukupno iznose 3.770.534,24 kn, što se prije svega odnosi na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (3.338.561,95 kn) te ugovorenu uslugu iz 2016. godine za izradu „projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra“ (394.936,88 kn).

Uzmemo li u obzir sve ugovorene radove i usluge (te pokrenute postupke nabave) koji se nastavljaju u idućoj godini (u ukupnom iznosu od 3.770.534,24 kn), realizacija Programa iznosila bi 92,54%.

Sveukupno, sve planirano ovim Programom je realizirano ili je realizacija započela. Dio razlika između procijenjenih i realiziranih vrijednosti radova i usluga odnosi se na niže ugovorene cijene u postupcima javne nabave.

U okviru planirane gradnje građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi:

U okviru planirane gradnje građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi:

U okviru Programom građenja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirani su objekti i uređaji komunalne infrastrukture kako slijedi:

1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji

Ugovorena je izrada idejnog projekta za koji je fakturirano 86.625,00 kn dok će preostali iznos (105.875,00 kn) biti fakturiran u 2021. godini. U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole

Cesta unutar poslovne zone Miklavija

Izrađen je idejni projekt cijele dionice ceste na platou G4 poslovne zone Miklavija, dok je izrada glavnog projekta I. faze u tijeku na što je utrošeno 86.250,00 kn dok će preostali iznos (51.250,00 kn) biti fakturiran u 2021. godini. Krajem godine je pokrenut postupak nabave za izvođenje radova na izgradnji I. faze (planirana vrijednost 1.312.500,00 kn s PDV-om) koji će biti ugovoren i realiziran tijekom 2021. godine. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)

Izvršen je dio ugovorenih geodetskih usluga u iznosu od 7.750,00 kn, dok će preostali (17.125,00 kn) biti fakturiran u 2021. godini kao i ugovorena usluga izrade novelacije idejnog projekta (43.562,50 kn). Izradi idejnog projekta je prethodio uris nerazvrstane ceste, odnosno njegova provedba u katastru. U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Pristupna cesta poslovnoj zoni Brgud (K7) i poslovnoj zoni Miklavija (K8) i naselju Brgud

Tijekom godine su ugovoreni i izvedeni radovi na dovršetku rekonstrukcije ceste za što je ukupno utrošeno 2.651.524,66 kn.

Dionica ceste "F-E-F" u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

Ugovoreni su radovi i usluge nadzora za dovršetak izgradnje (građevinski i elektroinstalaterski radovi). Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u iznosu od 43.737,50 kn, dok će se preostali radovi i usluge nadzora realizirati u 2021. godini (123.875,00 kn)

Cesta oznaka B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima

Izrađen je glavni projekt u iznosu od 36.000,00 kn, te pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole.

Cesta oznake CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)

Izrađen je idejni projekt u iznosu od 63.750,00 kn, te pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Na navedenu prometnicu nadovezuje se javno stepenište uz školsko-sportsku dvoranu za koju je, po izradi idejnog projekta, također pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Na idejni projekt i geodetske usluge stepeništa utrošeno je 35.500,00 kn. Preostali ugovorni iznos za geodetske usluge (8.125,00 kn) će biti fakturiran 2021. godine.

Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)

Izvršene su geodetske usluge u iznosu od 8.750,00 kn dok će preostali ugovorni iznos (3.750,00 kn) biti fakturiran početkom 2021. godine. Fakturirana je usluga izrade idejnog projekta izrađenog krajem 2019. godine u iznosu od 67.500,00 kn, te je izrađen glavni projekt u iznosu od 218.250,00 kn dok će preostali ugovorni iznos (24.250,00 kn) biti fakturiran početkom 2021. godine. Iznos od 18.630,00 kn je utrošen za potrebe naknade za priključenje i otkup snage za potrebe javne rasvjete na predmetnoj cesti. Iznos od 2.500.947,55 kn je utrošen na otkup zemljišta. Krajem godine su pokrenuti postupci nabave za izvođenje radova, te stručni i obračunski nadzor, a ugovoreni su u iznosu od 3.306.714.06 kn i 31.625,00 kn. Sredstva potrebna za izvođenje radova i stručni i obračunski nadzor su osigurana u proračunima Općine Matulji za 2020. i 2021 godinu. U tijeku je postupak izvođenja radova.

Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) prema UPU Matulji

Izrađen je glavni projekt za dionicu ceste „Odvojak 1 – dio A“ u iznosu od 61.000,00 kn, te pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. Za dionicu ceste „Odvojak 1 – dio B“ izrađen je idejni projekt u iznosu od 12.500,00 kn za potrebe ishođenja lokacijske dozvole.

Rekonstrukcija ceste Brešca – groblje u Brešcima

Za potrebe ceste Brešca – groblje Brešca, ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata (22.250,00 kn), koja nije realizirana zbog spleta okolnosti vezanih za homogenizaciju katastarske općine Puži i ishođenja lokacijske dozvole.

Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-2 i SU-3

Na geodetske usluge je utrošeno 15.625,00 kn, dok je na izradu idejnog projekta utrošeno 35.499,00 kn. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

2. JAVNO PROMETNE POVRŠINE

Centar Matulja

Sredstva koja se odnose na dio ugovorenih usluga iz 2016. godine za izradu „projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra“ (i to samo na uređenje centra Matulja) nisu utrošena tijekom 2020. godine (394.936,88 kn).

Nogostup u Jurdanima

Nastavno na investiciju Hrvatskih cesta d.o.o., izgradnju raskrižja u Jurdanima izgrađen je nogostup uz državnu cestu u iznosu od 278.514,30 kn dok je na uslugu nadzora utrošeno 17.500,00 kn.

3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Igralište Bregi

Postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju igrališta u Bregima je u tijeku, a preostala ugovorena usluga izrade geodetskog projekta (6.250,00 kn), će biti fakturirana po dovršetku izgradnje predmetnog igrališta koja se planira tijekom 2021. godine.

4. GROBLJA

Groblje Brgud

Na geodetske usluge i izradu glavnog projekta utrošeno je 64.125,00 kn, dok će se preostali iznos ugovornih geodetskih usluga (6.875,00 kn) fakturirati tijekom 2021. godine. Za radove na proširenju groblja je ishođena građevinska dozvola, a radovi će se izvoditi tijekom 2021. godine.

5. GRAĐEVINE UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE

Mjerači brzina u Šapjanama i Pasjaku

Za potrebe dobave i postave mjerača brzine na državnoj cesti D8 u Šapjanama i Pasjaku utrošeno je 128.225,00 kn.

6. OBORINSKA KANALIZACIJA

Oborinska kanalizacija u Frančićima

Planirani iznos za potrebe izrade projektne dokumentacije izgradnje oborinske odvodnje kroz staru jezgru Frančića nije utrošen, budući da se do kraja godine nije raspolagalo s informacijom konačne granice zahvata projekta istarskog ipsilona – A8 (faze 2b – dopuna na puni profil autoceste; dionica: Anđeli – Matulji), a koji je od utjecaja na granicu zahvata projekta oborinske odvodnje u Frančićima.

7. JAVNA RASVJETA

Proširenje i interpolacija javne rasvjete

Sredstva su utrošena na proširenje i interpolaciju javne rasvjete na području Brguda i Jurdani u iznosu od 35.550,00 kn. Ugovorna je i izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Općine Matulji, koja će biti fakturirana (24.875,00 kn) nakon isporuke glavnog projekta tijekom 2021. godine.

Ovo izvješće objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 400-02/21-01/0002

URBROJ: 2156-04-02-01/21-0001

Matulji, 15. ožujka 2021.

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr