SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

30.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, podnosim

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 10.12.2019. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), 19.05.2020. godine I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 17/20) te 20.10.2020. godine II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine PGŽ broj 36/20).

Ukupno je Godišnji Program realiziran s 98,51%, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove. U manjoj mjeri od planiranog, realizirane su pozicije „Hitnih intervencija po nalogu komunalnog redara“ i „Hitne intervencije“, čija realizacija ovisi o intervencijama komunalnog redara u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati, te elementarnim nepogodama i drugih izvanrednim situacijama koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

Unutar programa, realizacija po pojedinačnim stavkama neznatno odstupa od planiranih na način da su troškovi održavanja na pojedinim stavkama nešto viši u odnosu na procijenjene vrijednosti iz Programa odnosno nešto niži, ovisno o potrebama održavanja. Sredstva za pokriće povećanih rashoda osigurana su Odlukom Općinskog načelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2020. godinu od 24.12.2020. godine i to sve unutar samog Programa održavanja.

Sveobuhvatno, Program održavanja komunalne infrastrukture je izvršen u okviru potrebnog obima i sukladno osiguranim sredstvima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/21-01/0003

URBROJ: 2156-04-02-01/21-0001

Matulji, 15. ožujka 2021.

 

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2020. GODINU

Temeljem odredbi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, a izvješće se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj Programa građenja komunalne infrastrukture definiran je člankom 73. Zakona te je definirano da se Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, te da se istim određuju:

1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Zakonom nažalost nije definiran sadržaj Izvješća o izvršenju programa održavanja pa je stoga sadržaj ovog izvješća sastavljen uzimajući u obzir sadržaj samoga Programa.

Također Zakonom nije propisano donošenje Izvješća od strane predstavničkog tijela niti bilo kakva Odluka predstavničkog tijela, međutim u ovom slučaju, uzimajući u obzir raniju praksu, predlažemo da Općinsko vijeća donesen zaseban Zaključak o prihvaćanju Izvješća.

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana __________. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. Godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na danom donošenja.

KLASA: 400-02/21-01/0003

URBROJ: 2156-04-01-01/21-000_

Matulji, _____.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr