SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Na temelju članka 32.Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 25. ožujka 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u 2020. godini koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/21-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-21-9

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Na temelju članka 36. st. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18 ) gradonačelnica Grada Malog Lošinja donosi

IZVJEŠĆE

o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada
i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada u 2020. godini

1. UVOD

Temeljem čl. 36. st. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš podnijeti predstavničkom tijelu do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.Čl. 36., st.10. istog Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je temeljem navedenog izvješća donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

2. LOKACIJE I KOLIČINE OTPADA

Na području Grada Malog Lošinja, u 2020. godini, evidentirane su ukupno 3 lokacije onečišćenih otpadom koje su prikazane u niže navedenoj tablici.

Tablica 1. Evidencija lokacija onečišćenih otpadom u 2020.godini

Tablicom se navode lokacije odlaganja otpada, vrsta odloženog otpada, mjere uklanjanja odbačenog otpada koje se vrše putem Komunalnog redarstva Grada Mali Lošinj, opomenom ili rješenjem te troškovi uklanjanja odbačenog otpada.

3. KOLIČINE UKLONJENOG OTPADA I TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA

Nepropisno odbačeni otpad naveden Tablicom 1. uklonjen je na sljedeće načine:

  • putem rješenja komunalnog redara sukladno zakonu i zakonskim podaktima,
  • saniranjem od strane Grada Maloga Lošinja.

Sredstva za provedbu mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisnog odbacivanja otpada osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.

4. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

U cilju sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada provodile su se sljedeće mjere:

1. Grad Mali Lošinj osigurao je na svom području javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada,

2. Komunalno redarstvo Grada Malog Lošinja provodi redoviti nadzor područja Grada radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno redovito obilazi lokacije na kojima je već evidentirano postojanje odbačenog otpada po Odluci o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2019. godini (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 19/20).

3. Uspostavljen je sustav dojave za odlaganje otpada u okoliš mjesnih odbora putem komunalnog redarstva Grada,4. Uspostavljena je evidencija lokacija odbačenog otpada (ELLO) putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

5. ZAKLJUČAK

Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje otpada na lokacijama koje za to nisu predviđene, što za posljedice ima nepovoljan učinak na okoliš i financijski teret za Grad Mali Lošinj, a posljedično i za građane.

Obzirom na navedeno, potrebno je organizirati provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja Grada Maloga Lošinja, posebno lokacija na kojima je evidentirano postojanje odbačenog otpada, te postupanje komunalnog redarstva sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem izrađene evidencije lokacija onečišćenih otpadom,a u skladu s člankom 36. Stavak 10. potrebno je donijeti Odluku u provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

KLASA: 363-01/21-01/06

URBROJ:2213/01-01-21-2

Mali Lošinj, 8. ožujak 2021.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr