SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD CRES

19.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine PGŽ 2 br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduživanje društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. radi sufinanciranja kapitalnih investicija
- vodnih građevina

Članak 1.

Daje se suglasnost društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres, Turion 20/A, OIB:55232800223 na sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu radi sufinanciranja kapitalnih investicija - vodnih građevina na iznos od 3.000.000,00 kn.

Grad Cres daje suglasnost društvu na zaduživanje uz sljedeće uvjete:

1. Iznos kredita: 3.000.000,00 kn

2. Rok korištenja: 5 godina

3. Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit u kunama

4. Nepromjenjiva godišnja kamatna stopa: 3,00% godišnje

5. Datum prvog obroka povrata kredita: 30. travnja 2021. godine

6. Datum zadnjeg obroka povrata kredita: 31. ožujka 2026. godine

7. Dinamika otplate glavnice kredita: Mjesečno

8. Dinamika uplate kamata: Mjesečno

9. Instrumenti osiguranja kredita: Obična zadužnica Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.

Članak 2.

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres, Turion 20/A dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Gradu Cresu, kako bi Grad Cres isti dostavio Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres, Turion 20/A dužno je dostavljati Gradu Cresu kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA:403-01/21-1/4

URBROJ:2213/02-02-21-3

Cres, 22. ožujka 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10002&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr