SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD CRES

14.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ('Narodne novine', br. 87/08, 136/12,15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14) i članka 29. Statuta Grada Cresa ('Službene novine PGŽ', br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18 i 22/20) Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

O REZULTATU POSLOVANJA PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se višak/manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je utvrđen konsolidiranim godišnjim izvještajem proračuna Grada Cresa za 2020. godinu.

Članak 2.

Izvršenjem proračuna Grada Cresa za 2020. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

- ukupno ostvarene prihode i primitke
u iznosu od 38.688.306,08 kn

- ukupno izvršene rashode i izdatke
u iznosu od 38.880.368.21 kn

- manjak prihoda i primitaka nad
rashodima i izdacima - 192.062,13 kn

Članak 3.

Konsolidirani manjak prihoda u iznosu od 192.062,13 kn pokrit će se prihodima proračuna Grada Cresa za 2021. godinu prema izvorima financiranja, prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa.

Članak 4.

Konsolidirani manjak prihoda sadrži višak/manjak prihoda Grada Cresa i proračunskih korisnika:

1. Manjak prihoda proračuna Grada Cresa u iznosu od 237.771,04 kn, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211), manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222), viška prihoda od financijske imovine (na skupini računa 92213) te prenesenog manjka prihoda iz 2019. godine.

Manjak prihoda od 237.771,04 kn po izvorima financiranja sastoji se od ostvarenja manjka/viška sljedećih prihoda i rasporedit će se na sljedeći način:

- Komunalni doprinos - višak prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 278.704,40 kn - rasporedit će se za kapitalni projekt - Uređenje parkirališta u Martinšćici

- Prihod od naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru - višak prihoda u iznosu od 118.557,46 kn - rasporedit će se za tekuću aktivnost - Održavanje pomorskog dobra

- Opći prihodi i vlastiti prihodi - manjak prihoda u iznosu od 635.032,90 kn podmirit će se prihodima poslovanja proračuna 2021. godine te planirati u Odluci o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2021. godinu.

2. Višak prihoda poslovanja Mjesnog odbora Dragozetići u iznosu od 412,67 kn - rasporedit će se za materijalne troškove MO Dragozetići.

3.Višak prihoda Dječjeg vrtića Girice Cres u iznosu od 20.018,96 kn, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211), manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222) te prenesenog viška prihoda iz 2019. godine.

Višak od vlastitih prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od 20.018,96 kn utrošit će se za kapitalni projekt– nabava uredske opreme i namještaja.

4.Višak prihoda Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića u iznosu od 3.227,43 kn nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211), manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222) te prenesenog viška prihoda iz 2019. godine.

Višak od vlastitih prihoda Gradske knjižnice u iznosu od 3.227,43 kn utrošit će se za aktivnost Gradska knjižnica – materijalni troškovi - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

5.Višak prihoda Creskog muzeja u iznosu od 22.049,85 kn, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211) , manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222) te prenesenog viška prihoda iz 2019. godine.

Višak od vlastitih prihoda Creskog muzeja u iznosu od 22.049,85 kn rasporedit će se za kapitalni projekt - projektna dokumentacija stalnog postava muzeja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA:400-01/21-01/5

URBROJ:2213/02-01-21-8

Cres, 22. ožujka 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10002&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr