SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD CRES

9.

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA CRESA

Članak 1.

U Statutu Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20) - u daljnjem tekstu Statut, članak 15. mijenja se i glasi:

„Građani neposredno sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“

Članak 2.

Briše se članak 17. Statuta.

Članak 3.

U članku 18. Statuta, stavku 2., brišu se riječi „središnjem“ i „središnje“.

Članak 4.

U članku 19. Statuta, dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnoj stranici Grada.“

Članak 5.

U članku 21. Statuta briše se riječ „središnje“.

Članak 6.

Članak 22. Statuta, mijenja se i glasi:

„Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada.

Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 3. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 4. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana može sazvati i gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada.“

Članak 7.

Članak 23. Statuta, mijenja se i glasi:

„Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog vijeća.“

Članak 8.

Članak 24. Statuta, mijenja se i glasi:

„Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.“

Članak 9.

U članku 34. Statuta, mijenja se stavak 2., i glasi:

„Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisanog statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.“

Članak 10.

U članku 38. Statuta, stavku 1., alineja 9. mijenja se i glasi:

„- na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem.“

Članak 11.

Članak 51. Statuta, mijenja se i glasi:

„Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odustnosti ili drugih razloga spriječenosti zamijeniti će ga privremeni zamjenik kojeg će imenovati gradonačelnik na početku mandata iz reda članova Gradskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Gradskog vijeća, gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

Član Gradskog vijeća kojega odlukom imenuje gradonačelnik je privremeni zamjenik gradonačelnika a ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Grada.“

Članak 12.

U članku 52. Statuta, stavku 1., brišu se riječi „i zamjeniku gradonačelnika“.

Briše se stavak 3. članka 52.

Članak 13.

Članak 53. Statuta, mijenja se i glasi:

„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje 2/3 članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma iz stavka 1. ovog članka može predložiti i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv gradonačelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni zbori za gradonačelnika.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluku o raspisivanju referenduma Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Grada predsjednik Gradskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 14.

Članak 82. Statuta, mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom.

Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Ako je gradonačelnik onemogućen u obavljenju svojih dužnosti zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti a proračun odnosno odluka o privremenom financiranju nije donesena do isteka roka utvrđenog zakonom, odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka na prijedlog privremenog zamjenika gradonačelnika donosi Gradsko vijeće.“

Članak 15.

Iza članka 84. Statuta, dodaje se novi članak 84.a koji glasi:

„Grad će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije, na mrežnim stranicama Grada objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.“

Članak 16.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno–pravna pitanja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Cresa.

Članak 17.

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ br. 144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 18.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ osim članaka 10., 11. i stavka 3., članka 14., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 011- 01/21- 01/1

URBROJ: 2213/02- 01- 21- 3

Cres, 22. ožujka 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10002&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr