SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD CRES

7.

Na temelju članka 48. st. 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA GIRICE CRES OD RODITELJA - KORISNIKA USLUGA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres (u daljnjem tekstu: Vrtić) od roditelja - korisnika usluga.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju i na skrbnike djece koja pohađaju Vrtić.

Članak 2.

Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),

- program predškole,

- program ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi)

- program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju

Članak 3.

Puna mjesečna cijena (PMC) usluge Dječjeg vrtića Girice Cres izračunava se na osnovi godišnjega financijskog plana Vrtića za tekuću godinu (FP) i ostvarenog prosječnog godišnjeg broja pohađanja korisnika usluga Vrtića iz prethodne fiskalne godine (PBD), prema formuli: PMC = FP : PBD : 12.

Prosječno mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Vrtića u osiguranju sredstava za rad Vrtića utvrđuje se tako da se puna mjesečna cijena usluge Vrtića u smislu stavke 1. ovoga članka pomnoži postotkom sudjelovanja roditelja - korisnika usluga Vrtića.

Članak 4.

Prosječno mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Vrtića koji imaju prebivalište na području Grada Cresa, u osiguranju sredstava za rad Vrtića iznosi, u pravilu, 25% pune mjesečne cijene usluge Vrtića.

Roditelji - korisnici usluga Vrtića koji nemaju prebivalište na području Grada Cresa i roditelji - korisnici usluga koji su strani državljani, plaćaju punu mjesečnu cijenu usluge Vrtića.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka roditelji - korisnici usluga Vrtića koji ugovorom ili drugim pravno - obvezujućim aktom dokažu da im je mjesto rada na području Grada Cresa, i imaju prijavljeno boravište na području Grada Cresa, imaju pravo na sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Vrtića kao roditelji - korisnici usluga Vrtića koji imaju prebivalište na području Grada Cresa dok su ispunjeni ovi uvjeti.

Ako samo jedan od roditelja - korisnika usluga ima prebivalište na području Grada Cresa, primjenjivat će se kriterij iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Na temelju mjerila utvrđenih ovom odlukom, Gradonačelnik utvrđuje u apsolutnim iznosima, mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga Vrtića i to za:

1. primarni 9-satni i 10-satni program

- dnevnu cijenu za prisutstvo;

2. primarni 6-satni program

- dnevnu cijenu za prisutstvo;

3. primarni 5-satni program

- dnevnu cijenu za prisutstvo;

Na temelju mjerila utvrđenih ovom odlukom, Gradonačelnik utvrđuje:

- ljetnu cijenu za roditelje- korisnike usluga Vrtića čija djeca u naselju Cres ne pohađaju Vrtić najmanje 15 uzastopnih dana, tijekom srpnja i kolovoza;

- dnevnu cijenu usluga Vrtića subotom, tijekom ljetne organizacije rada

Članak 6.

Mjesečno sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Vrtića u punoj mjesečnoj cijeni Vrtića utvrđeno u smislu članka 3. ove odluke smanjuje se:

- Roditeljima - korisnicima koji u Vrtiću imaju dvoje djece za po 10% za svako dijete, a za treće i svako naredno dijete roditelji - korisnici se u cjelini oslobađaju sudjelovanja u cijeni za tu djecu;

- Roditeljima - korisnicima usluga koji primaju socijalnu pomoć - za 50% za svako dijete;

- samohranim majkama - korisnicama - za 50% za svako dijete;

- roditelju - korisniku usluga, koji je invalid Domovinskog rata do 50% invalidnosti, smanjuje se cijena korištenja razmjerno stupnju invalidnosti, a roditelj - korisnik usluga koji je invalid Domovinskog rata s 50% i više invalidnosti, plaća 50% cijene;

- djeca bez oba roditelja oslobođena su plaćanja korištenja usluga Vrtića u cijelosti.

Za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovne skupine Vrtića, uslugu smještaja u Vrtić u cijelosti snosi Grad Cres iz svojeg Socijalnog programa.

Za dane odsustva djeteta iz Vrtića do 30 dana zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga (što roditelj - korisnik treba pravovremeno dokazati pisanom potvrdom ili izjavom), iznosi dnevnog sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga Vrtića smanjuju se za po 20%.

U slučaju da roditelj - korisnik može koristiti smanjenje sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluge Vrtića po više mjerila u smislu stavke 1. ovoga članka, primijenit će se mjerilo koje je povoljnije za roditelja - korisnika usluge Vrtića.

Članak 7.

Roditelji – korisnici usluga ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan.

Članak 8.

U slučajevima nastupa posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarske aktivnosti ili uzrokuje gospodarsku štetu, zbog čega Vrtić nije u mogućnosti pružati usluge smještaja djece, roditelji – korisnici bit će oslobođeni od naplate usluge.

Iznos oslobođenja od naplate utvrđuje se na način srazmjernog umanjenja cijene u odnosu na broj dana za koji se usluga nije koristila.

Članak 9.

Vrtić obračunava sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisutstvu djece u Vrtiću, s obzirom na utvrđene kriterije iz članka 4. ove Odluke.

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka, Vrtić dostavlja račun svakom roditelju - korisniku usluge Vrtića, najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Roditelji - korisnici usluga Vrtića dužni su platiti sudjelovanje do datuma dospijeća koje je naznačeno na računu.

Članak 10.

Prilikom upisa djeteta u Vrtić, roditelji - korisnici dužni su uplatiti Vrtiću beskamatni predujam u visini prosječnog sudjelovanja roditelja - korisnika usluge Vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluge Vrtića.

Uplaćeni predujam iz prethodne stavke ovoga članka obračunava se zadnjim obračunom prilikom ispisa djeteta iz Vrtića.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres od roditelja - korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 18/14).

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011- 01/21- 1/3

URBROJ: 2213/02- 02- 21- 5

Cres, 22. ožujka 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10002&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr