SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
GRAD BAKAR
112

24.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 6. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine« PGŽ broj 33/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarski poslovi

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi dodjeljuje se trgovačkom društvu »DIMNJAČAR« d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37.

2. Gradsko poglavarstvo Grada Bakra sklopit će sa trgovačkim društvom »DIMNJAČAR« d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37, Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi na području Grada Bakra na vrijeme od 4 (četiri) godine.

3. Visina naknade za koncesiju iznosi 100d pružene usluge, a koncesionar je dužan izvršiti uplatu na žiroračun Grada Bakra do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

4. Cijena za pruženu uslugu iskazana je u troškovniku u prilogu ove Odluke, a naplaćivat će se od korisnika gotovinskom uplatom ili uplatom na žiroračun koncesionara.

5. Koncesionar se obvezuje vršiti uslugu sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova, dva puta godišnje na području Grada Bakra.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Bakar objavio je dana 22. svibnja 2005. godine u dnevnom tisku »Novi list« javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Bakra - dimnjačarski poslovi.

Na natječaj su pravovremeno dostavili slijedeće ponude:

. Obrt »DIMNJAČAR« vl. Brano Bajraktarević, Čavle, Mavrinci 24/5

. »DIMNJAČAR« d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37

. »DIMNJAK« d.o.o. Buzdohanj, Buzohanj 24

Analizom dostavljenih ponuda, utvrđeno je da u ponudi ponuditelja »DIMNJAK« d.o.o. Buzohanj, Buzdohanj 24 nije priložena tražena dokumentacija po Uputama ponuditeljima za sudjelovanje na javnom natječaju za obavljanje komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije - dimnjačarski poslovi, te stoga navedena ponuda nije razmatrana u daljnjem postupku.

U postupku odabira najpovoljnije ponude, pregledom istih utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda T. d. Dimnjačar« d.o.o. Rijeka, te je slijednom navedenog Gradsko poglavarstvo uputilo i predložilo Gradskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli koncesije trgovačkom društvu »Dimnjačar« d.o.o. Rijeka Vodovodna 27 za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi na području Grada Bakra.

Sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 6. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Gradskog poglavarstva i odlučilo kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Klasa: 021-05/05-01/07

Ur.broj: 2170-02-01-07-16

Bakar, 29. srpanj 2005.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Zdravko Božičević, dipl. pravnik, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Odluka o dodjeli koncesije   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr