SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
GRAD BAKAR
112

23.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 6. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine« PGŽ broj 33/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoz pokojnika

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika dodjeljuje se trgovačkom društvu »SUZA« d.o.o. Bakar, Klanac bb.

2. Gradsko poglavarstvo Grada Bakra sklopit će sa trgovačkim društvom »SUZA« d.o.o. Bakar, Klanac bb, Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području Grada Bakra na vrijeme od 4 (četiri) godine.

3. Visina naknade za koncesiju iznosi 150d ostvarenih prihoda pružene usluge, a koncesionar je dužan izvršiti uplatu na žiroračun Grada Bakra do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

4. Cijena za pruženu uslugu iskazana je u troškovniku u prilogu ove odluke, a naplaćivati će se od korisnika gotovinskom uplatom ili uplatom na žiroračun uz mogućnost plaćanja čekovima u dvije rate.

5. Koncesionar se obvezuje uslugu preuzimanja i prijevoza pokojnika obavljati svakodnevno, 24 sata na cijelom području Grada Bakra.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Bakar objavio je dana 22. svibnja 2005. godine u dnevnom tisku »Novi list« javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o dodjeli koncesije na području Grada Bakra - prijevoz pokojnika.

Na natječaj su pravovremeno ponude dostavili:

. »SUZA« d.o.o. Bakar, Klanac bb

. »TIHA NOĆ« d.o.o. Čavle, Podrvanj 33

Pregledom dostavljenih ponuda, utvrđeno je da u ponudi ponuditelja »TIHA NOĆ« d.o.o. Čavle, Podrvanj 33 nije priložena tražena dokumentacija po Uputama ponuditeljima za sudjelovanje na javnom natječaju za obavljanje komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije - prijevoz pokojnika, te stoga navedena ponuda nije razmatrana u daljnjem postupku.

Analizom u troškovniku ponuđenih jediničnih cijena ponuditelja »Suza« d.o.o Bakar, utvrđeno je da su one realne i uobičajene za obavljanje tražene usluge, te je slijedom navedenog Gradsko poglavarstvo uputilo i predložilo Gradskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli koncesije trgovačkom društvu »Suza« d.o.o. Bakar, Klanac bb za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Grada Bakra.

Sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 6. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Gradskog poglavarstva i odlučilo kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Klasa: 021-05/05-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-05-15

Bakar, 29. srpnja 2005.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Zdravko Božičević, dipl. pravnik, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr