SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
GRAD BAKAR
112

21.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 10. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine« PGŽ broj 33/04), i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra koje se mogu obavljati temeljem ugovora

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra izabire se trgovačko društvo »CESTE-RIJEKA d.o.o.« Rijeka, J. Završnika 7.

2. Gradsko poglavarstvo Grada Bakra sklopit će sa trgovačkim društvom »CESTE-RIJEKA« d.o.o. Rijeka, J. Završnika 7, Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra na vrijeme od 4 (četiri) godine.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Bakar objavio je dana 22. svibnja 2005. godine u dnevnom tisku »Novi list« javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Bakra temeljem pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta. Na natječaj su pravovremeno ponude dostavili:

. GP RIJEKA d.d. Rijeka, Supilova 6

. GP KRK d.d. Krk, Stjepana Radića 31

. CESTE - RIJEKA d.o.o. Rijeka, J. Završnika 7

. RI-GRADNJA d.o.o. Rijeka, Braće Monjac 13

. DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka, Užarska 1

. Ronald Mavrinac, vlasnik Obrta za prijevoz i usluge građevinske mehanizacije, Čavle, Čavle 88

Analizom dostavljenih ponuda, utvrđeno je da u ponudama GP RIJEKA d.d. Rijeka, GP KRK d.d. Krk i Ronalda Mavrinac, vlasnika obrta za prijevoz i usluge građevinske mehanizacije, nije priložena tražena dokumentacija po Uputama ponuditeljima za sudjelovanje na javnom natječaju za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra temeljem ugovora. Pri računskoj provjeri ponude ponuditelja RI-GRADNJA d.o.o. Rijeka, utvrđena je računska pogreška umnoška količine i jedinične cijene koju ispravku ponuditelj nije prihvatio, te stoga navedene ponude nisu razmatrane.

Slijednom navedenog, potpune ponude sukladno javnom natječaju i ponudbenoj dokumentaciji su:

- CESTE-RIJEKA d.o.o. Rijeka, J. Završnika 7

- DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka, Užarska 1

U postupku odabira najpovoljnije ponude, pregledom istih utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda trgovačkog društva »CESTE-RIJEKA« d.o.o. Rijeka, J. Završnika 7, te je slijednom navedenog Gradsko poglavarstvo uputilo i predložilo Gradskom vijeću donošenje Odluke kojom će se poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra na temelju ugovora povjeriti trgovačkom društvu »CESTE-RIJEKA« d.o.o. Rijeka, J. Završnika 7, kao najpovoljnijem ponuditelju.

Sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 10. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Gradskog poglavarstva i odlučilo kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Klasa: 021-05/05-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-05-14

Bakar, 29. srpnja 2005.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Zdravko Božičević, dipl. pravnik, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr