SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VRBNIK

1.

Na temelju članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12, 19/13.-pročišćeni tekst. 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18 i 17/20) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 24. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2021. godine donijelo je

VII. IZMJENE I DOPUNE

STATUTA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Statutu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18 i 17/20) članak 25. mjenja se i glasi: „Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

- »Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.

- Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Vrbnik

- Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«.

Članak 3.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u općini, Predsjednik Općinskog vijeća postupit će sukladno člankom 26.stvak 5. i 6. Statuta.

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/ 3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Vrbnik.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.«

Članak 4.

U članku 35. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Građani mogu Općinskom vijeću prijedloge za donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća podnijeti i sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).“

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 5.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće ima 9 članova.“

Članak 6.

U članku 47. stavak 4. mijnja se i glasi:

„Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu sukladno sporazumu s poslodavcem za opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

Članak 7.

U članak 59. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 8.

Članak 63. briše se.

Članak 9.

Članak 64. mijenja se i glasi:

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik općinskog načelnika, član općinskog vijeća iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.“

Članak 10.

Članak 65. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik stupa na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik u slučaju obveze podnošenja ostavke na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora, stupa na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

Općinski načelnik svoju dužnost može obavljati profesionalno i za to vrijeme ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće kao i duga prava iz rada sukladno posebnim zakonima o čemu Vijeće donosi posebnu odluku.

Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno.“

Članak 11.

U članku 66. u stavku (1) riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se.

U stavak 3. riječi:“ i njegov zamjenik“ brišu se.“

Stavak 4. briše se.

Članak 12.

U članku 101.b na kraju 2. stavka točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: “te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.“.

Članak 13.

Članovi općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Statuta Općine Vrbnik nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Na sljedećim redovnim lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave birat će se broj članova predstavničkih tijela propisan ovim izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbnik.

Članak 14.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 012-01/21-01/01

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 27. siječnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51516&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr