SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
112

112.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 20. veljače 2005. godine,i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 2. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli bok,
Otok Cres

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje tvrtki »Ribarstvo F« d.o.o. za ulov, uzgoj, preradu i trgovinu ribom sa sjedištem u Cresu, Filozići 2 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru uvala Veli Bok, otok Cres, u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - marikulture, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Predmetna koncesija se daje na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 177/04 i a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 20. veljače 2005. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra - marikultura, odnosno za uzgoj do 49,7 tona ribe (orade i brancini) godišnje na dijelu pomorskog dobra otoka Cresa, Grad Cres, akvatorij uvale Veli bok, površine 60.000 m2 (6 ha).

Predmetno područje određuje se i u geodetskim (Gauss- Krugerovim) i u pomorskim koordinatama (j i l) kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

j NORD

l EAST

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se iz dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 30.000,00 kuna

- promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 0,300d prihoda ostvarenog iz djelatnosti marikulture.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade utvrđene ovim člankom svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja naknade utvrdit će se ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno odredbama Lokacijske dozvole izdane od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj, KLASA: UP/I 350-05/04-01/85 i URBROJ: 2170-84-01- 04-11 od 8. rujna 2004. godine.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Sukladno Studiji gospodarske opravdanosti s investicijskim programom uzgoja morske ribe (brancina i orada), izrađenoj od grupe autora CENMAR - Zadar, dipl. ing. S. Gugića, »D.I.F.I.N.« d.o.o. Poreč i »Ribarstvo - F« d.o.o. Filozići od studenog 2004., obvezuje se Ovlaštenik koncesije da s povećanjem obima uzgoja ribe preko 50 tona izradi i dostavi davatelju koncesije Studiju utjecaja na okoliš. Uz Studiju se obvezuje dostaviti i ostalu dokumentaciju u svezi povećanja obima uzgoja ribe, te zatražiti od davatelja koncesije izmjene i dopune ove Odluke i prema njoj sklopljenog Ugovora o koncesiji.

Članak 6.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 7.

Nakon isteka ugovora o koncesiji Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Ovlaštenik koncesije dužan je do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti i vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje.

Članak 8.

U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 9.

Koncesija prestaje, oduzima se ili opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjene dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 10.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04) prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 11.

Na temelju ove Odluke, a sukladno članku 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/16

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-8

Rijeka, 21. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=00001&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr