SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA FUŽINE
29

22.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/04) i članka 41. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/ 02) uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Fužine od 26. srpnja 2005. godine, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine donosi

PRAVILNIK
o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Fužine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnji ustroj, radna mjesta i opis poslova i zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova, broj potrebitih službenika kao i druga pitanja vezana za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine.

Članak 2.

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela određen je člankom 2. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/04).

II. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 3.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik koji je odgovoran za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

U obavljanju poslova i zadataka utvrđenih ovim Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (u daljnjem tekstu Pravilnik), službenici su obvezni postupati pravodobno i zakonito. Prilikom korištenja sredstva opreme kao i drugih sredstava rada, službenici su dužni brinuti se o pravilnoj upotrebi, rukovanju kao i održavanju tih sredstava.

Članak 5.

Službenici su za svoj rad odgovorni pročelniku. Službenici su dužni čuvati službenu i drugu propisima utvrđenu tajnu.

U obavljanju poslova i zadataka službenici su dužni međusobno surađivati.

Članak 6.

Pročelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.

Ovlaštenjem iz stavka 1. ovoga članka određuju se poslovi i akti koje službenik može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.

Članak 7.

Poslovi i zadaće utvrđeni ovim Pravilnikom obavljaju se u punom radnom vremenu.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odredit će radno vrijeme u tijeku radnog tjedna u kojem su djelatnici dužni primati stranke.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela određuje se aktom Općinskog vijeća.

Članak 8.

Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Fužine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadataka iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku godinu pročelnik dostavlja Općinskom vijeću Općine Fužine najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi plana i programa iz stavka 1. ovog članka u vezi s poslovima i zadaćama koje izvršavaju.

Članak 9.

Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu izrađuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i podnosi ga Općinskom vijeću Općine Fužine na usvajanje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi izvješća iz stavka 1. ovog članka u vezi s poslovima i zadaćama koje izvršavaju.

III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA

Članak 10.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine ustrojavaju se sljedeća radna mjesta i poslovi:

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

. VII/1 stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera

. 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- rukovodi radom odjela,

- osigurava zakonit rad odjela,

- planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela,

- provodi i osigurava izvršenje odluka Općinskog vijeća Općine Fužine,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedloge za primjenu istih,

- donosi rješenja u upravnim postupcima iz nadležnosti odjela,

- odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje upravnog odjela,

- predlaže pokretanje sudskih sporova radi naplate općinskih prihoda,

- obavlja kadrovske poslove Jedinstvenog upravnog odjela,

- po ovlaštenju čelnika tijela lokalne samouprave donosi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

- izrađuje program rada odjela te podnosi izvješća,

- razmatra predstavke i pritužbe na rad djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadeležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

- koordinira rad Odbora te drugih tijela Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Općine

- kao i poslove po nalogu čelnika tijela lokalne samouprave.

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT

. IV. supanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

. 3 godine radnog iskustva

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja,

- predlaže rješenja u jednostavnijim stvarima u granicama dobivene ovlasti,

- sudjeluje u pripremi sjednica općinskog vijeća, vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica općinskog vijeća, izrađuje pismene otpravke akata općinskog vijeća,

- vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vjećnika i brine za pravovremenu dostavu odgovora,

- vodi evidenciju o nagrađenima Općine Fužine,

- izrađuje pismene otpravke akata usvojenih na općinskom vijeću,

- dostavlja akte na nadzor i objavu,

- vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela općinskog vijeća,

- vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom materijalu,

- vodi registar općinskog vijeća,

- vodi poslove pisarnice,

- vrši protokolarne poslove za potrebe čelnika tijela lokalne samouprave kao i za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama,

- vodi telefonsku centralu,

- obavlja uredske i tehničke poslove za potrebe općinskog vijeća i Odjela,

- vodi zapisnike javnih rasprava u postupku donošenja prostornih planova i drugih javnih rasprava uz djelokrug rada općinskih tijela,

- obavlja ostale poslove po nalogu čelnika tijela lokalne samouprave i pročelnika.

3. RAČUNOVODSTVENI REFERENT

. IV. supanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera

. 3 godine radnog iskustva

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- obavlja stručne poslove u svezi sa materijalno-financijskim poslovanjem i provedbom proračuna Općine Fužine koji se odnose na materijalno knjigovodstvo,

- vrši likvidaturu, vodi blagajnu i izrađuje blagajnička izvješća,

- prati i kontrolira izvode žiroračuna,

- vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa,

- unosi i vodi podatke o uplatama prihoda i plaćanju obveza (knjiženja),

- priprema naloge za plaćanje,

- vodi knjigu imovine,

- obavlja poslove kontiranja,

- obračunava plaće i druge naknade,

- izrađuje izlazne financijske dokumente,

- vodi evidenciju i podnosi izvješća u vezi sa nenaplaćenim prihodima radi pokretanja postupaka prisilne naplate prihoda,

- prati priliv sredstava u proračun i izvršavanje dospjelih obveza,

- priprema naloge za transfer sredstava za proračunske korisnike,

- izrađuje mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća o financijskom poslovanju,

- sudjeluje u izradi prijedloga dokumenata iz oblasti financija,

- prati propise iz područja financija,

- podnosi izvješća po pitanju realizacije proračuna,

- te obavlja i druge poslove po nalogu čelnika tijela lokalne samouprave i pročelnika.

4. SAMOSTALNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE

. VII. stupanj stručne spreme građevinskog smjera

. 5 godina radnog iskustva u struci

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- vrši snimanje stanja iz oblasti komunalmog sustava (stambeni i poslovni prostor, te komunalije),

- vrši evidenciju korištenja poslovnog prostora po namjenama i zonama, izrađuje koncepte i nacrte pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba,

- prati provođenje općih akata iz oblasti komunalnog sustava, brine se za njihovo provođenje i ukazuje na probleme i stanje u oblasti komunalnog sustava,

- izrađuje planove i programe rada po vrstama djelatnosti (stambeni prostor, poslovni prostor, ostale komunalne djelatnosti, nerazvrstane ceste i drugo), izrađuje izvješća o realizaciji planova,

- predlaže ugovaranje i nadzire poslove na realizaciji komunalnog programa,

- obračunava i predlaže donošenje rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu,

- obavlja i druge poslove po nalogu čelnika tijela lokalne samouprave i pročelnika.

5. KOMUNALNI REDAR

. IV. ili VI/I stupanj stručne spreme građevinskog smjera

. 3 godine radnog iskustva

. položen stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- obilazi područja Općine Fužine u svrhu nadzora održavanja komunalnog reda,

- rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje za održavanje komunalnog reda,

- prati stanje komunalne opreme na području Općine Fužine i podnosi zahtjeve za nabavku nove odnosno održavanje postojeće,

- priprema pokretanje prekršajnog postupka,

- prati provođenje općih akata iz područja komunalnog sustava, brine se za njihovo provođenje i ukazuje na probleme i stanje u području komunalnog sustava,

- provodi i druge radnje neophodne za održavanje komunalnog reda,

- obavlja i druge poslove po nalogu čelnika tijela lokalne samouprave i pročelnika.

Članak 11.

Osim uvjeta iz čl. 10. ovoga Pravilnika, za sva radna mjesta moraju biti ispunjeni opći uvjeti, koji su propisani, kao obvezni, posebnim Zakonom.

IV. RADNI ODNOS

Članak 12.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela bira i imenuje Općinsko vijeće Općine Fužine na temelju javnog natječaja, u skladu s uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom.

Članak 13.

Službenici se primaju u službu putem natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku. Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 niti duži od 15 dana.

Molbe pristigle na natječaj razmatra Natječajna komisija koja se sastoji od 3 člana koju imenuje Općinsko vijeće Općine Fužine.

O izboru između natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja odlučuje se rješenjem o prijamu u službu u kojemu se obvezno navode stručna sprema, struka i ostvareni radni staž u struci, vrijeme trajanja službe te podaci o položenom državnom stručnom ispitu.

Rješenje o prijamu u službu i rješenje o rasporedu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku od 60 dana. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova i ona se mora dostaviti svim prijavljenim kandidatima.

Članak 14.

Po konačnosti rješenja o prijemu u službu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim se utvrđuje radno mjesto, stručna sprema i struka, ostvareni radni staž, vrijeme

trajanja službe, plaća službenika, trajanje probnog rada, datum početka rada i rok u kojem službenik mora položiti državni stručni ispit ako ga nije položio.

Članak 15.

Za radna mjesta navedena u točkama 1. - 4. čl. 10. ovog Pravilnika, za koje je kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa određen položeni državni stručni ispit, radni odnos se može zasnovati sa službenikom koji ne ispunjava navedeni uvjet, uz uvjet da državni stručni ispit položi u roku godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Za radna mjesta navedena u točkama od 2. do 4. ovog Pravilnika, radni odnos može se zasnovati sa službenikom koji nema radnoga iskustva, u svojstvu vježbenika.

Članak 16.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane pročelnika.

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba o čemu se donosi rješenje najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka probnog rada.

V. VJEŽBENICI

Članak 17.

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanje za samostalni rad u zanimanju za koje se školovao, u službu se može primiti vježbenik.

Vježbenik se prima na određeno vrijeme, ovisno o stupnju stručne spreme i to:

IV. stupanj stručne spreme - 12 mjeseci,

VI. stupanj stručne spreme - 14 mjeseci,

VII. stupanj stručne spreme - 16 mjeseci.

Odluku o primanju vježbenika donosi Općinsko vijeće na prijedlog Pročelnika sukladno usvojenom planu rada Odjela.

U slučaju iz st. 1. ovog članka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će Pravilnik o programu stručnog osposobljavanja vježbenika za navedena radna mjesta.

VI. PLAĆE I NAKNADE SLUŽBENIKA

Članak 18.

Plaću službenika, sukladno uvjetima određenim čl. 10. ovog Pravilnika, određuje Općinsko vijeće Općine Fužine Odlukom o koeficijentima za obračun plaća i osnovice za izračun plaća djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 19.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 850laće radnog mjesta najnižeg koeficijenta za istu stručnu spremu.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Prava iz radnog odnosa i druga prava i obeze u svezi s radom koja nisu propisana ovim Pravilnikom i Pravilnikom o unutrašnjem redu službenici Jedinstvenog upravnog odjela ostvaruju po posebnom Zakonu.

Članak 21.

Službenici i namještenici zaposleni u Općini Fužine, u trenutku donošenja ovoga Pravilnika, rasporedit će se na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali, bez provedbe natječaja.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog

odjela Općine Fužine

Marijan Šokac, dipl. iur., v. r.

Suglasnost na ovaj Pravilnik, sukladno odredbi članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine, Općinsko vijeće Općine Fužine izdalo je na sjednici dana 26. srpnja 2005. godine, te se isti u smislu odredbe 20. Pravilnika, primjenjuje od dana 26. srpnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/05-01/10

Ur. broj: 2112-03-05-8

Fužine, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Fužine

Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr