SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA FUŽINE
29

21.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 i 178/04) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 2. st. 2. i 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/ 05) mijenjaju se i glase:

»Kod gradnje obiteljskih kuća kao i jednostavnih građevina određenih prema posebnim propisima, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Fužine, neprekidno najmanje 5 godina, komunalni doprinos umanjuje se za 70%.

Pored uvjerenja o prebivalištu, kod gradnje obiteljske kuće potrebno je priložiti i dokaz da investitor nema stan ili kuću u vlasništvu na području Općine Fužine što se dokazuje prilaganjem izvadka iz zemljišne knjige.«

Iza stavka 3 dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Obveznik koji koristi ovo pravo obvezuje se da neće otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku 5 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust, o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi novo rješenje za razliku neuplaćenog komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

U članku 7. stavci 1, 2, 3 i 4. mijenjaju se i glase:

»Iznimno, Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine može, po podnesenom zahtjevu obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, odobriti rješenjem iz čl. 5. ove Odluke, obročno plaćanje komunalnog doprinosa.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše do 12 mjesečnih rata s time da prva rata minimalno iznosi 300tvrđenog komunalnog doprinosa i dospijeva na naplatu u roku propisanom čl. 6. ove Odluke. Svaka od preostalih obročnih rata ne može iznositi manje od 500,00 kuna i dospijeva na naplatu najkasnije do 15. u mjesecu.

Na neplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.«

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05-05-01/10

Ur. broj: 2112-03-05-5

Fužine, 26. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr