SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

69.

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće na 33. sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (državni sortimenti) na području Općine Vinodolska općina, u visini 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Općine Vinodolska općina, IBAN broj: HR4524120091848800006.

Članak 3.

U Proračunu Općine Vinodolska općina za 2021. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog programa iznose 150.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti će se za financiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Vinodolska općina u cjelokupnom iznosu.

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Vinodolska općina dužan je do kraja ožujka 2022. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-05/20-01/16

URBROJ: 2107-03/20-01-316

Bribir, 30. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=91253&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr