SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

64.

Na temelju članka 61 stavak 1. podstavak 2. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09.,15/13.,30/13. -pročišćeni tekst, 7/18.,3/19.,13/20. i 40/20.), a u svezi članka 4. Odluke o sustavu glavne knjige riznice Vinodolske općine i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, boj 40/20.) općinski načelnik Općine Vinodolska općina , dana 17. prosinca 2020. godine donosi

NAPUTAK

O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA OPĆINSKIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA JEDINSTVENI RAČUN RIZNICE

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Naputkom utvrđuje se način uplaćivanja prihoda i drugih primitaka novčanih sredstava općinskih proračunskih korisnika (u nastavku: korisnici) na jedinstveni račun riznice proračuna Vinodolske općine (u nastavku: račun riznice), popunjavanje naloga za plaćanje te izvještavanje o prometu i stanju računa korisnika u sastavu računa riznice.

Uplate prihoda i drugih primitaka novčanih sredstava korisnika vrše se na račun Proračuna Vinodolske općine, IBAN HR4824120091848800006 koji je otvoren kod Slatinske banke d.d., Slatina.

Članak 2.

Prihodima općinskih proračunskih korisnika prema ovom Naputku smatraju se prihodi koje korisnici ostvaruju temeljem zakona ili drugih propisa donesenih na temelju zakona.

Drugi primici novčanih sredstava prema ovom Naputku smatraju se uplate naknada koje se refundiraju s osnova propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju te povrati i druge uplate koje se ne smatraju prihodima.

Članak 3.

Za prepoznavanje vrste prihoda koji se plaća, uplatitelja, svrhu uplate i korisnika komu se plaća obavezno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja« prema brojčanim oznakama koje se utvrđuju ovim Naputkom.

2. Namjenski prihodi korisnika

Članak 4.

Namjenski prihodi koje Dječji vrtić Cvrčak i mrav Tribalj (u nastavku: Dječji vrtić) ostvaruje obavljanjem poslova iz svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima, naplaćuju se od obveznika na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:64
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3-P4:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7994

 • podatak P2 (5 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika43011

 • podatak P3 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre djeteta iz matične knjige:xxxx

 • podatak P4 (6 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku broja izlaznog računa: xxxxxx

Članak 5.

Namjenski prihodi koje JU Narodna knjižnica i čitaonica Bribir (u nastavku: Knjižnica) ostvaruje obavljanjem poslova iz svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima, naplaćuju se od obveznika u gotovini i uplaćuju u blagajnu knjižnice. Gotovina se iz blagajne polaže na račun riznice na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake polja »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:64
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7994

 • podatak P2 (5 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika:31163

 • podatak P3 (5 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku vrste prihoda iz računskog plana:xxxxxx

3. Pomoći korisnicima unutar općeg proračuna

Članak 6.

Tekuće pomoći koje Dječji vrtić ostvaruje iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika uplaćuju se na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:65
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3-P4:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7960

 • podatak P2 (3 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku podvrste prihoda:xxx

 • podatak P3 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika: 43011

 • podatak P4 (maksimalno 7 znamenaka)
 • nije obavezan, a može sadržavati

brojčanu oznaku ugovora, ugovorenog

programa ili druge potrebne podatke:xxxxxxx

Članak 7.

Tekuće pomoći koje Knjižnica ostvaruje iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika uplaćuju se na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:65
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3-P4:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7960

 • podatak P2 (3 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku podvrste prihoda:xxx

 • podatak P3 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika:31163

 • podatak P4 (maksimalno 7 znamenaka)

nije obavezan, a može sadržavati

brojčanu oznaku ugovora, ugovorenog

programa ili druge potrebne podatke:xxxxxxx

Članak 8.

Kapitalne pomoći koje Dječji vrtić ostvaruje iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika uplaćuju se na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:65
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3-P4:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7978

 • podatak P2 (3 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku podvrste prihoda:xxx

 • podatak P3 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika:43011

 • podatak P4 (maksimalno 7 znamenaka)

nije obavezan, a može sadržavati

brojčanu oznaku ugovora, ugovorenog

programa ili druge potrebne podatke: xxxxxxx

Članak 9.

Kapitalne pomoći koje Knjižnica ostvaruje iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika uplaćuju se na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:65
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3-P4:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7978

 • podatak P2 (3 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku podvrste prihoda:xxx

 • podatak P3 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika:31163

 • podatak P4 (maksimalno 7 znamenaka)

nije obavezan, a može sadržavati

brojčanu oznaku ugovora, ugovorenog

programa ili druge potrebne podatke: xxxxxxx

Članak 10.

Podvrste prihoda za tekuće i kapitalne pomoći korisnicima unutar općeg proračuna označene u podatku P2 sadrže brojčane oznake:

 • 060 – za pomoći iz državnog proračuna
 • 078 – za pomoći iz županijskog proračuna
 • 086 – za pomoći iz gradskog proračuna
 • 094 – za pomoći iz općinskog proračuna
 • 108 – za pomoći od izvanproračunskih korisnika

4. Donacije korisnicima od pravnih i fizičkih osoba

Članak 11.

Donacije koje Dječji vrtić ostvaruje od pravnih ili fizičkih osoba uplaćuju se na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:64
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7765

 • podatak P2 (5 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika: 43011

 • podatak P3 (11 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku OIB-a uplatitelja:xxxxxxxxxxx

Članak 12.

Donacije koje Knjižnica ostvaruje od pravnih ili fizičkih osoba uplaćuju se na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:65
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7765

 • podatak P2 (5 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika:31163

 • podatak P3 (11 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku OIB-a uplatitelja:xxxxxxxxxxx

5. Prihodi od zateznih kamata korisnika

Članak 13.

Prihodi od zateznih kamata koje Dječji vrtić obračunava na dospjela nepodmirena potraživanja u skladu s propisima i drugim aktima, naplaćuju se od obveznika na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:64
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3-P4:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7790

 • podatak P2 (5 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika: 43011

 • podatak P3 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre djeteta iz matične knjige:xxxx

 • podatak P4 (6 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku broja izlaznog računa:xxxxxx

Članak 14.

Prihodi od zateznih kamata koje Knjižnica obračunava na dospjela nepodmirena potraživanja u skladu s propisima i drugim aktima, naplaćuju se od obveznika na temelju naloga za plaćanje koji obavezno sadrže brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja«, kako slijedi:

 • broj modela:64
 • poziv na broj odobrenja raspoređen na polja

koja sadrže podatke P1-P2- P3:

 • podatak P1 (4 znamenke) sadrži brojčanu

oznaku šifre prihoda:7790

 • podatak P2 (5 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku RKP-šifre korisnika:31163

 • podatak P3 (11 znamenaka) sadrži brojčanu

oznaku OIB-a uplatitelja:xxxxxxxxxxx

6. Povrati i preknjiženja prihoda korisnika

Članak 15.

Naloge za povrat odnosno preknjiženje prihoda i drugih primitaka novčanih sredstava korisnika sastavljaju korisnici i dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine, Odsjeku za proračun, financije i društvene djelatnosti na izvršenje.

Nalozi iz 1. stavka ovog članka se izvršavaju na teret računa riznice sa odgovarajućim sadržajem brojčane oznake u poljima »model« i »poziv na broj zaduženja« koje će utvrditi Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti na temelju sadržaja naloga korisnika.

7. Ostali prihodi i primici novčanih sredstava korisnika

Članak 16.

Način uplaćivanja prihoda i drugih primitaka novčanih sredstava korisnika koji nisu obuhvaćeni ovim Naputkom utvrdit će Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti na zahtjev korisnika.

8. Izvješćivanje korisnika

Članak 17.

Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti obvezan je korisnicima osigurati podatke o uplaćenim prihodima i drugih primicima novčanih sredstava korisnika koji su uplaćeni na račun Proračuna Vinodolske općine te o prometu i stanju novčanih sredstava korisnika u sastavu jedinstvenog računa riznice.

Podaci iz 1. stavka ovog članka osigurat će se i evidentirati u odgovarajućim aplikacijama informacijsko-informatičkog sustava riznice s obvezom dnevnog preuzimanja i prijenosa podataka u evidencije korisnika na temelju odgovarajućih knjigovodstvenih isprava i izvješća.

9. Završne odredbe

Članak 18.

Odredbe ovog Naputka odnose se na uplate prihoda i drugih primitaka novčanih sredstava korisnika kojima se od 01. siječnja 2021. godine podmiruju zaduženja iz prethodnih godina koje nakon zatvaranja žiro-računa korisnika banke ne mogu usmjeriti na žito-račun Proračuna.

Članak 19.

Pravila popunjavanja naloga za plaćanje koje korisnici primjenjuju u poslovanju do 31. prosinca 2020. godine, prestaju važiti s danom primjene ovog Naputka.

Članak 20.

Ovaj Naputak stupa na snaguprvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 022-05/20-01/1

URBROJ: 2107-03/20-01-1675

Bribir, 17. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA VINODOLSKA

OPĆINSKI NAČELNIK:

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=91253&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr