SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

89.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Krka za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje njegovim prihodima i izdacima, upravljanje imovinom i dugovima, opseg zaduživanja i danih jamstava, te pojedina prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od bilance prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i projekcije za trogodišnje razdoblje, u kojima se iskazuju svi prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi rashodi poslovanja, rashodi za nefinancijsku imovinu i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U posebnom dijelu proračuna izdaci i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i organizacijskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, zatim projekcija za trogodišnje razdoblje, te plan razvojnih programa.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Izdaci ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih koji su utvrđeni Proračunom.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava u pojedinim razdjelima po pojedinim pozicijama.

Proračunski korisnici smiju proračunska sredstva koristiti za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 5.

Odsjek za proračun i financije mora u roku od 15 dana izvjestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2021. godinu.

Korisnici proračuna – ustanove, dužni su Odsjeku za financije u narednom roku od 15 dana dostaviti svoje financijske planove usuglašene sa odobrenim sredstvima u proračunu.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstva ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnim dijelu Proračuna.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću izmjene i dopune Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika odjela, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 8.

Voditelji odsjeka, u okviru svoga djelokruga odgovorni su za provedbu ove Odluke, za naplatu prihoda i za izvršavanje izdataka, sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje, te za verifikaciju obveza proračunskih korisnika.

Članak 9.

Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik Grada Krka.

Članak 10.

Ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih oblika stjecanja i otuđenja nekretnina potpisuje gradonačelnik.

Članak 11.

Ukoliko je dinamika priliva sredstava neravnomjerna Gradonačelnik utvrđuje prioritete izmirivanja obveza korisnicima.

Članak 12.

Prihodi koje ostvari upravni odjel obavljanjem vlastite djelatnosti, sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po pojedinom prihodu uplaćuju se na račun prihoda na koji se odnose.

Prihodi od naknada korisnika usluga i pomoći, te prihodi od prodaje ulaznica, kamata i članarina, koje ostvaruju javne ustanove kojih je osnivač Grad Krk, a to su: Narodna knjižnica Grada Krka, Centar za kulturu grada Krka, Dječji vrtić Katarina Frankopan i Javna vatrogasna postrojba grada Krka, ustupaju se tim ustanovama.

Ako su namjenski prihodi i primici u proračun odnosno na račun proračunskog korisnika uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 13.

Korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti gradonačelnika do pojedinačnog iznosa od 50.000,00 kn.

Ako prihodi koji pripadaju proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 14.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju pismenog naloga voditelja odsjeka nadležnog odsjeka uz oznaku pozicije iz Posebnog dijela Proračuna.

Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini, osim onih koje proračunski korisnik ostvari vlastitom djelatnošću prenose se u proračun za tekuću godinu.

Za opseg prenesenih prihoda i primitaka povećava se financijski plan proračunskog korisnika.

Proračunski korisnik – primatelj donacije koji nije iskoristio donaciju na način i pod uvjetom što ih je utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava iz stavka 4. ovog članka korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 15.

Korisnici Proračuna dužni su i odgovorni da postupak nabave roba i usluga obavljaju sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 170.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju iste.

Članak 17.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašćuje se gradonačelnik.

Članak 18.

Odluku o dugoročnom zaduživanju radi financiranja kapitalnih projekata donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 19.

Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2020. godini dugoročno zadužiti u iznosu od u iznosu od 1.866.000,00 kn za financiranje energetske obnove zgrada i to 666.000,00 za obnovu zgrade na adresi Lukobran 5 i 1.200.000,00 kn za obnovu zgrade na adresi Istarski prolaz 11. Grad Krk će koristiti beskamatni zajam Državnog proračuna za pad prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 500.000,00 kn.

Planirano stanje zaduženja po korištenim dugoročnim kreditima 31.12.2020 iznosi 9.359.228,29 kn, pa uz otplatu kredita od 2.840.000,00 kn, ukupno zaduženje na kraju 2021. godine iznosi 9.359.228,29 kn.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Planirana je i otplata kratkoročnog beskamatnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 1.200.000,00 kn.

Dana jamstva iznose 10.244.000,00 kn, za kredit koji još nije u cijelosti iskorišten.

Grad Krk može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad Krk može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 4. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti kratkoročni kredit i/ili okvirni kredit kod poslovne banke do iznosa od 3.000.000,00 kn.

Članak 20.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad, može se zadužiti samo uz suglasnost Grada, sukladno zakonskim propisima i općim aktima.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 2. ovoga članka, sukladno zakonskim propisima i općim aktima Grada. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Grada u jamstvenoj zalihi do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Članak 21.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se plasirati ustanovama i društvima u vlasništvu grada kao i turističkoj zajednici Grada putem pozajmica, uz kamatu u visini eskontne stope, ako to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. O davanju kratkoročnih pozajmica odlučuje Gradonačelnik. Dane pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 22.

Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 23.

Gradske ustanove – proračunski korisnici, ne mogu se zaduživati bez prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

Članak 24.

Korisnici proračuna – ustanove čiji je osnivač Grad Krk, primjenjuju računovodstveni sustav za Proračun.

Odsjek za financije ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. Proračunski nadzor organizirat će se u skladu sa zakonom.

Korisnici su obvezni odsjeku za financije dati sve podatke, isprave i izvješća koja od njih zatraže. Korisnici su obvezni dostaviti njihova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Odsjeku za financije na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu i Proračunu, izvjestit će se Gradonačelnik i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 25.

Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. Pročelnik tijela gradske uprave zaduženog za imovinu mora imovinom upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnog tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Odsjek za proračun i financije.

Članak 26.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2021. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2022. godinu.

Sva sredstva koja do 31. prosinca 2021. godine preostanu na računu proračunskog korisnika moraju se vratiti na račun Proračuna, ako Gradonačelnik donese takvu odluku.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

Članak 27.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-06/20-01/10

URBROJ: 2142/01-01-20-5

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr