SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

62.

Na temelju članka 4. podstavak 5. Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Vinodolska („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18.), Odbor za statutarno- pravna pitanja na 33. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Vinodolska općina.

Pročišćeni tekst Statuta Općine Vinodolska općina obuhvaća Statut Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09.), Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/13.), Izmjene i dopune Statuta Općina Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/18.), Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/19.) i Izmjene i dopune Statuta Općina Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/20.), u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu i početak primjene.

Klasa:012-01/20-01/1

Ur. broj:2107-03/20-01

Bribir, 14. prosinca 2020.

Odbor za statutarno-pravne poslove

Predsjednik

Kazimir Lučić, v. r.

STATUT

Općine Vinodolska općina

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom, podrobnije uređuje sva važna pitanja za ostvarivanje prava i obveza Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Vinodolske općine ili samo Općine) i to:

- status, područje i granice,

- samoupravni djelokrug,

- službena obilježja, pečati i Dan općine,

- javna priznanja,

- unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine,

- upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine,

- oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,

- provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelovanja, oblici konzultiranja građana,

- mjesna samouprava,

- ustrojstvo i rad javnih službi,

- akti Općine i njihova objava,

- javna rasprava i javnost rada,

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Vinodolske općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju radno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. STATUS, NAZIV, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina Vinodolska općina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Naziv općine je: Općina Vinodolska općina. Skraćeni naziv je »Vinodolska općina«.

Sjedište Općine: Bribir, Bribir 34.

Općina Vinodolska općina je pravna osoba.

Članak 3.

Vinodolska općina osnovana je zakonom, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Područje općine čine naselja: BRIBIR; GRIŽANE- BELGRAD, TRIBALJ I DRIVENIK.

Područje Općine, njezin naziv, sjedište njenih tijela, osnivanje nove, te ukidanje ili spajanje postojeće općine, odnosno izdvajanje pojedinih naselja iz sastava Vinodolske općine, izdvajanje pojedinih naselja iz sastava Općine i uključivanje tih naselja u sastav druge općine ili grada, promjene granica kao i druga pitanja od važnosti za teritorijalne promjene Općine, uređuju se posebnim zakonom.

Pri svakoj promjeni područja Vinodolske općine prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika Općine.

Članak 4.

Naziv, područje i granice Vinodolske općine utvrđeni su posebnim zakonom i drugim propisima donijetih na temelju zakona.

Granice Vinodolske općine u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Granice Vinodolske općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 5.

Vinodolska općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga i skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru zakonitosti radu i akata tijela općine od strane tijela državne uprave.

Vinodolska općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni tijelima državne uprave i to osobito poslove koji se odnose na:

- UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE,

- PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- BRIGU O DJECI

- SOCIJALNU SKRB

- PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

- ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE

- KULTURU, TJELESNU KULTURU I ŠPORT

- ZAŠTITU POTROŠAČA

- ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

- PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU

- PROMET NA SVOM PODRUČJU

- TE OSTALE POSLOVE SUKLADNO POSEBNIM ZAKONIMA

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odrediti će se poslovi čije je obavljanje Općina dužna organizirati, te poslovi koje Općina može obavljati, pod uvjetom da osigura uvjete za obavljanje istih.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnoga djelokruga, odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz članka 5. povjeriti Primorsko-goranskoj županiji, a iznimno i u manjoj mjeri i na mjesni odbor na području Vinodolske općine.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Odlukom o načinu, uvjetima i kriterijima, visini sredstava, nadzora i kontroli izvršenja povjerenih poslova donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

U slučaju prenašanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga na pojedini mjesni odbor, predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 7.

Vinodolska općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 5.ovog Statuta zajednički s drugom općinom ili gradom ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluka o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1.ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja značajna za to tijelo.

Članak 8.

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu, te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Vinodolska općina:

- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Općine i poduzetničkih aktivnosti u Vinodolskoj općini,

- promiče društveni i gospodarski napredak u svrhu vrednovanja lokalnih posebnosti i poštovanja prirodnih i prostornih mogućnosti te poboljšava uvjete života i privređivanja,

- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,

- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Vinodolske općine,

- osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebnim interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, tjelesne, tehničke i religijske kulture, sporta i turizma,

- potiče i primjenjuje te uređuje mjere radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba te obavlja poslove socijalne skrbi,

- osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te komunalne infrastrukture,

- vodi brigu o uređenju prostora i urbanističkom planiranju,

- promiče očuvanje prirodne baštine te povijesnoga, kulturnoga i graditeljskoga naslijeđa,

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

- potiče razvoj udruga građana,

- njeguje tradicionalne posebnosti, svakog naselja razvija ih i unapređuje,

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

- osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu te zaštitu i spašavanje,

- obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

- obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Općine.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Vinodolske općine, aktima Općinskog vijeća i Načelnika Vinodolske općine.

Članak 9.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Vinodolske općine obavljaju tijela Općine.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Vinodolske općine koji su im povjereni odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

Članak 10.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva, osnovana radi obavljanja javnih službi u Vinodolskoj općini, u skladu s posebnim zakonima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonom.

Članak 11.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općina, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave povjeriti Primorsko-goranskoj županiji, u skladu sa njenim Statutom.

Članak 12.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da Vinodolska općina, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz njezinog djelokruga ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Vinodolska općina može pokrenuti i zajedno sa općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj.

IV. OBILJEŽJA, PEČATI, DAN OPĆINE I MJESNI BLAGDANI

Članak 13.

Vinodolska općina ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Grbom, zastavom i svečanom zastavom Vinodolske općine predstavlja se Vinodolska općina i izražava se pripadnost Općini.

Grb, zastava i svečana zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Članak 14.

Grb Vinodolske općine ima oblik trokutastog-srcolikog, razdijeljenog štita. U glavi štita zlatno-žute boje koji zauzima 1/4 širine (visine) štita nalazi se ruka s kistom, dok se ispod nje nalazi brdo crveno polje štita, a sredini štita u bordo crvenom polju-gore nalazi se zlatno-žuta Frankopanska zvijezda ispod koje su stilizirana isprepletena dva zlatno žuta grozda koji vise, na zelenoj grančici i listovima vinove loze.

Zastava Općine je bordo crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Vinodolske općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom.

Svečana zastava Vinodolske općine je vertikalno postavljen gonfalon bordo crvene boje koji pri dnu završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini gonfalona nalazi se zlatno obrubljen grb Vinodolske općine. Iznad grba zlatnim slovima u dva luka upisan je natpis „Vinodolska općina“, a ispod grba nalaze se simetrično raspoređene dvije grančice vinove loze, s listovima i grozdovima zlatno-žute boje. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama u trokutastom dijelu zastave.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće načelnik Općine može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Vinodolske općine.

Članak 15.

Naziv »Vinodolska općina« i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

O korištenju naziva »Vinodolska općina« i njegovih izvedenica odlučuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Upravni odjel, imaju pečate s grbom Republike Hrvatske čiji je oblik, sadržaj, način uporabe i čuvanja utvrđen posebnim zakonom.

Članak 17.

U Općini je svečano obilježavanje 15. travnja kao Dan Vinodolske općine.

U povodu Dana općine dodjeljuje se priznanje Općine, te priređuju druge svečanosti.

U Općini se svečano obilježavaju osim Dana Općine i dani Mjesnih blagdana:

Bribir; 29. lipnja - Sv. Petar i Pavao

Grižane; 11. studeni - Sv. Martin

Tribalj; 2. srpnja - Pohođenje Blažene djevice Marije (Jelisaftina)

Drivenik; 7. svibnja - Sv. Dujam

Belgrad; 5. kolovoza - Majka Božja Snježna.

Članak 18.

Vinodolska općina njeguje i štiti korijene i tradiciju čakavskog zavičajnog narječja.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 19.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, umjetnosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstvo, unapređivanju turizma i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Općina dodjeljuje svoja priznanja zaslužnim pojedincima i pravnim osobama.

Javna priznanja Općine su:

1. Nagrada za životno djelo

2. Nagrada Općine

3. Plaketa Općine

4. Grb Općine

5. Priznanje počasnog građanina Općine-Povelja općine.

Uvjete za dodjeljivanje, izgled i oblik, kriteriji i postupnost dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja uređuje se posebnim odlukama Općinskog vijeća.

Članak 20.

Nagrada za životno djelo Vinodolske općine dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, razvoju turizma, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti značajnih za Općinu, kada se ocjeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla neponovljiv rezultat na tom području.

Članak 21.

Nagrada Vinodolske općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 20. ovog Statuta, značajne za Vinodolsku općinu.

Članak 22.

Plaketa Vinodolske općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenja djelatnosti iz članka 20. ovog Statuta, značajne za Općinu.

Članak 23.

Grb Vinodolske općine dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Članak 24.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom se dodjeljuje Povelja Općine.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takove počasti.

Članak 25.

Osim javnih priznanja iz članka 19. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće ili Načelnik mogu ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja ili nagrade.

Članak 26.

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja i drugih nagrada utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 27.

Pored javnih priznanja iz članka 19. ovog Statuta, Vinodolska općina dodjeljuje i sljedeće nagrade:

- nagrade za iznimna postignuća na području književnog, glazbenog ili likovnog stvaralaštva,

- nagrade učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima, smotrama i redovnom školovanju,

- nagrade prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama,

- nagrade sportašima, sportskim radnicima i klubovima, za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i evropskim prvenstvima, kao i za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 27-a

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa sa općinama gradovima i županijama, u međusobnoj suradnji na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica, Vinodolska općina može, radi promicanja zajedničkih interesa, osnovati ili pristupiti Nacionalnoj udruzi općina, a preko iste udružiti se u nacionalni savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 27-b

Suradnja Vinodolske općine sa odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država uspostavlja se i odvija u okviru njihovog samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju Sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine, u skladu sa svojim općim aktima i zakonom, koju se odluku zajedno s tekstom sporazuma o suradnji, dostavlja središnjem tijelu državne uprave radi provođenja nadzora nad zakonitošću odluke, o suradnji, a ista se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VI. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 28.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Vinodolska općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općina surađuje sa susjednim općinama i gradovima, u općinama i gradovima u Primorsko-goranskoj županiji, sa Primorsko-goranskom županijom, radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Članak 29.

Vinodolska općina donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Vinodolske općine i općine ili grada druge države objavljuje se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 30.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Lokalni referendum može raspisati Općinsko vijeće samo o pitanjima koja spadaju u njegov samoupravni djelokrug, odnosno o pitanjima o kojima Općinsko vijeće može odlučivati kao npr. o promjeni Statuta Općine o prijedlogu općeg akta od lokalnog značenja iz djelokruga Vijeća.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine i 20% ukupnog broja birača Vinodolske općine.

Lokalni referendum temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 32.

U slučajevima iz članka 31.ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Vinodolske općine predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga, je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i da je referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom (2/3) većinom glasova svih vijećnika.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

Članak 33.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, načelnika ili većine vijećnika mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga, donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Prijedlog za raspisivanje referenduma mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu, prebivalište i MBG odnosno OIB) i vlastoručni popis birača.

Članak 34.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje referendum,

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma, objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 35.

Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma donijeta je ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom glasova građana koji su glasovali uz uvjet da je referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača Vinodolske općine.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 36.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 31.stavak prvi ovog Statuta, obvezna je za Općinsko vijeće osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Općinsko vijeće ne smije raspisivati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje provedba referenduma.

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članka 79 do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 37.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi nadležno tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 38.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga i donijeti odluku o prijedlogu.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 39.

Odluka o sazivu mjesnog zbora sadrži:

- naziv tijela koje saziva zbor građana,

- pitanja o kojima će se na zboru građana raspravljati,

- jedan ili više prijedloga o kojima će zbor građana odlučivati,

- dan, mjesto i vrijeme održavanja zbora građana.

Odluka o sazivu mjesnog zbora objavljuje se najmanje 8 dana prije održavanja u sredstvima javnog priopćavanja, a može se i na oglasnoj ploči u sjedištu tijela Vinodolske općine, odnosno na oglasnoj ploči sjedišta mjesnog odbora na čijem se području saziva mjesni zbor.

Članak 40.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća, iz članka 38. stavka 2. ovog Statuta.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 41.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Članak 42.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće mjesnog odbora.

Članak 43.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Vinodolske općine kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u istome kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine odnosno Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama odgovorit u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ukoliko se iz predstavke ne može utvrditi tko ju je podnio, tada ne obvezuje na davanje odgovora.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mail-om, kontakt obrascem na WEB stranici Općine, net meetingom i chatom).

Članak 44.

Najmanje jednom godišnje organizira se sastanak građana s načelnikom posredstvom mjesnih odbora, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Sastanak saziva načelnik, a u njegovoj spriječenosti njegov zamjenik.

VIII. TIJELA OPĆINE

Članak 45.

Tijela Općine su Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Upravna tijela općine.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 46.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 46 a.

Broj članova Općinskog vijeća određuje se ovisno o broju stanovnika i to tako da Općinsko vijeće Općine s više od 2.500 do 5.000 stanovnika, ima 13 članova.

Članak 47.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog

vijeća, a izvršni poslovi u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 48.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,

- Poslovnik o radu,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

- odluke o privremenom financiranju,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- osniva radna tijela Općinskog vijeća,

- bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu i poticajnim mjerama omogućuje rješavanje poslova i djelatnosti od interesa za Općinu,

- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira i imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, pokretnih i nepokretnih stvari, te drugom raspolaganju imovinom i imovinskim pravima Općine, koja čini njezinu imovinu, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom i imovinskim pravima, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada je Općinski načelnik ovlašten odlučivati do tog iznosa, a preko toga Općinsko vijeće.

Pod pojmom raspolaganja nekretninom, osim stjecanja i otuđivanja nekretnina obuhvaća i opterećivanje nekretnina, primjerice, založnim pravom, pravom građenja ili nekim drugim teretom. Isto tako, priznavanje određenih tužbenih zahtjeva u sudskom sporu, povlačenje tužbi, sklapanje nagodbi ili drugog pravnog posla koji se ne može izravno podvesti pod stjecanje ili otuđenje nekretnina.

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načina provođenja ocjenjivanja,

- donosi odluku o promjeni granice Općine,

- raspisuje lokalni referendum,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- odlučuje o stjecanju i prijenosu udjela Općine u trgovačkim društvima čiji je Općina suosnivač,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje članove skupština trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 49.

Općinsko vijeće ima 13 članova odnosno vijećnika.

Članak 50.

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Predsjednik i prvi potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog za izbor predsjednika i prvog potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja, kao najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 51.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,

- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Vijeća,

- predlaže Dnevni red Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća s Općinskim načelnikom,

- brine o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun i drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.“

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku.

Članak 52.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova o statutu, proračunu, izvještaj o izvršenju proračuna, poslovniku, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 53.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja vijeća, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 54.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela sukladno odredbama Zakona.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela sukladno odredbama Zakona.

Dužnost članova Općinskog vijeća počasna je i za to član vijeća ne prima plaću.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 55.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu prestane prebivalište s područja Općine,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću,

- vijećniku kojemu prestane hrvatsko državljanstvo,a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 56.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku 8 dana, od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje, mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3.ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 57.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u najviše dva radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 57-a

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću , postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja, predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća ( u nastavku teksta: nositelj političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 58.

Općinsko vijeće osniva radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i poslova.

Općinsko vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Članak 59.

Općinsko vijeće osniva radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje provođenja utvrđene politike i izvršavanja općih i drugih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.

Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Poslovnikom Općinskog vijeća Vinodolske općine podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog vijeća.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 60.

Općinski načelnik zastupa Vinodolsku općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Načelnika.

Članak 61.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- Priprema prijedloge općih akata,

- Izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- Utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna,

- Upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom i imovinskim pravima Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirao u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,te ako je taj iznos 0,5% iznosa prihoda manji od 70.000,00 kuna, Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina do najviše 70.000,00 kuna,

- Upravlja prihodima i rashodima općine,

- Upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduženje ustanova kojih je Općina osnivač,

- Donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

- Imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

- Imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- Imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, te je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju u prvom broju „Službenih novina Primorsko-goranske županije“, koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima iz stavka prvog alineja dvanaesta, te Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i dostavlja odluku o imenovanju, koja se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«,

- Utvrđuju plan prijema u službu u Upravni odjel Općine,

- Predlaže izradu Prostornog plana uređenja Vinodolske općine kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- Razmatra i utvrđuje konačni prijedlog Prostornog plana,

- Donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora te sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- Daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- Provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

- Organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- Daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- Obavlja nadzor nad zakonitošću tijela mjesnih odbora,

-odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području

- Obavlja i druge poslovne predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnog odjela Općine.

Članak 62.

Općinski načelnik dužan je dva puta godišnje Općinskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće najkasnije do 30. rujna tekuće godine, a drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 31. ožujka naredne godine.

Članak 63.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz članka 62. Statuta, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o istom ili bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 64.

(1) Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana donošenja, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam (8) dana od donošenja odluke o obustavi općeg akta, otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

(2) Ako Općinsko vijeće ne ukloni uočene nedostatke u općem aktu, načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akti i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

(3) Načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 65.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 66.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 67.

Općinski načelnik i zamjenik načelnika imaju pravo odlučiti da li će dužnost obavljati profesionalno, i o tome dostaviti pisanu obavijest sukladno zakonu.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 68.

Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- Danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- Danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- Danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- Danom prestanka prebivališta na području Općine,

- Danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- Smrću.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela nadležan za službeničke odnose u roku 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Načelnika.

U slučaju prestanka mandata Načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je prvi naveden iza imena i prezimena kandidata Načelnika.

Članak 69.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 32. ovog Statuta.

Članak 70.

Brisan.

Članak 71.

Brisan.

2. RADNA TIJELA KOJA OSNIVA NAČELNIK

Članak 72.

Općinski načelnik osniva radna tijela za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pomoć u praćenju i izvršavanju općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova iz djelokruga poslova Općinskog načelnika i općinske uprave.

Općinski načelnik može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Stalna radna tijela su:

1. Savjet za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće,

2. Savjet za kulturu, odgoj i obrazovanje,

3. Savjet za prostorno planiranje i gradnju i zaštitu okoliša, kao i druga radna tijela ukoliko se ukaže potreba za njihovim osnivanjem.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 73.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu:upravno tijelo).

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom Vinodolske općine upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika u slučajevima određenim zakonom.

Članak 74.

Jedinstveni upravni odjel u područjima za koja je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravno tijelo Općine ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Članak 75.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

Članak 76.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 77.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 78.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 77. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 79.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za naselja ili dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbori na području Vinodolske općine su:

1. Mjesni odbor Bribir, za područje naselja Bribir

2. Mjesni odbor Grižane-Belgrad, za područje naselja Grižane-Belgrad

3. Mjesni odbor Tribalj, za područje naselja Tribalj

4. Mjesni odbor Drivenik, za područje naselja Drivenik.

Članak 80.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuje se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 81.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 82.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 83.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 84.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 85.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova Vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 86.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 87.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 88.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 89.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 90.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 91.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 92.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 93.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 94.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine, na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 95.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 96.

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 97.

Imovinu Općine čine sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i pažnjom dobrog gospodara.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća, o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 98.

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njena tijela u skladu sa zakonom.

Obveze, odnosno rashodi Općine razmjerni su prihodima koje općina ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 99.

Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi, i pristojbe,

2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinska prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesiju,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezu,

7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Vrste poreza te stope i visina poreza koji pripadaju Općini utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine u skladu sa zakonom.

Članak 100.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 101.

Temeljni financijski akt Vinodolske općine je proračun.

Načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Ako načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Članak 102.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Članak 103.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 104.

Vinodolska općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.

Vinodolska općina može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 105.

Vinodolska općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 106.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 107.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 108.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja o pojedinačnim stvarima i druge pojedinačne akte, kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 109.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 110.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 110-a.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 108. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.

Članak 111.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.

Članak 112.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 113.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

Iscrpne odredbe o aktima Općine i postupka donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 114.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 115.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 116.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine i na web stranicama Općine.

Članak 117.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

- održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine i na web stranicama Općine, odnosno u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 118.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem, napisima u tisku i objavom na web stranicama Općine.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 119.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 119-a

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 120.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 121.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta, odnosno odredbama Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vinodolske općine, primjenjivat će se opći akti Općine u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 121-a.

Ovlašćuje se Odbor sa statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Vinodolske općine.

Članak 122.

Statut Općine Vinodolska općina stupio je na snagu 8. listopada 2009.godine, objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 40/09.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestao je važiti Statut Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06).

Članak 123.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Vinodolske općine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 17., 18.,21.,44.,50.,51.i 52 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»N.N.« br. 144/12), odnosno članaka: (čl. 11. st. 1. i st. 2. čl. 21.st. 1. alineja 9 i 11, čl.25 , 34 i 37) Statuta Vinodolske općine, koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu , odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove Općinskog vijeća Vinodolske općine i Općinskog načelnika.

Članak 55. stavak drugi Statuta stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr