SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

56.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48 Statuta Općine Vinodolska općina ( “Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 7/18., 3/19. i 13/20.), Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA

komunalne infrastrukture za 2021. godinu
na području Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava. Program je izrađen u skladu s planiranim prihodima i primicima te utvrđenim rashodima i izdacima u Proračunu Vinodolske općine za 2021. za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu.

Članak 2.

Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od:

- komunalne naknade 2.410.000,00 kuna

Članak 3.

Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od ukupno 2.410.000,00 kuna rasporedit će se za obavljanje komunalnih djelatnosti:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze…), javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, dječja igrališta, okoliši javnih uređenih zelenih površina oko objekata, uređene zelene površine uz ceste i prometnice, javni rekreacijski i sportski prostori, obale rijeka, jezera i potoka), te ostalih površina (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja).

Program obuhvaća sve radove za održavanje parkova i nasata koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima. Održavanje parkova i nasada povjeravaju se putem ugovora. Za održavanje parkova i nasada planirana su sredstva u visini od 200.000,00 kuna.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Kroz redovno održavanje izvode se zahtjevi pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se i svi radovi na održavanju odnosno sanaciji udarnih rupa i lokalnih oštećenja neasfaltiranih i makadamskih površina.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši trgovačko društvo temeljem provedenog javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta. Tijekom 2021. godine planira se održavanje nerazvrstanih cesta i to kako slijedi.

Za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine planirano je proračunom za 2021. godinu ukupno 1.000.000,00 kuna od čega:

- održavanja nerazvrstanih cesta na području Bribira 250.000,00 kuna

- održavanja nerazvrstanih cesta na području Grižana – Belgrad 250.000,00 kuna

- održavanja nerazvrstanih cesta na području Triblja 250.000,00 kuna

- održavanja nerazvrstanih cesta na području Drivenika 250.000,00 kuna

Za svako područje procjenjuje se da će se utrošiti

- za zimsku službu – usluga interventnog čišćenja i posipavanja 5%

- prosijeci

- zaštita od požara 2%

- hitne intervencije na nerazvrstanim cestama 9%

- oznake ulica, vertikalna i horizontalna signalizacija 2%

- čišćenje propusta i kanala 7%

- radovi na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta 75%

održavanja javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, te preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.). Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom 2021. godine planira se kandidatura na raspoložive natječaje uz sufinanciranja za optimizaciju javne rasvjete.

Održavanje javne rasvjete obavlja Sando d.o.o. Crikvenica, temeljem javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete i sklopljenog ugovora. Za redovno održavanje i za proširenje javne rasvjete u 2021. godini planirana sredstva iznose 300.000,00kuna.

Članak 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Vinodolska općina izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

4.2. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će se Proračunom Općine Vinodolska općina i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/14

Ur. broj: 2107-03/20-01-304

Bribir, 15. prosinca 2020.

Predsjednik vijeća
Općine Vinodolska općina

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

O B R AZ L O Ž E N J E

uz Nacrt prijedloga Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu

A) PRAVNI TEMELJ

Program se donosi temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18.i 110/18.) i članka 48 Statuta Vinodolske općine ( “Službene NovinePrimorsko-goranske županije broj 40/09, 15/13 i 7/18) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program), a koji obavezno sadrži:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno navedenoj odredbi Zakona izrađen je nacrt Programa za 2021. godinu koji obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti/aktivnosti:

- održavanje čistoće

- održavanja parkova i nasada

- održavanja nerazvrstanih cesta

- održavanje javne rasvjete

- usluga tekućeg i investicijskog održavanja objekata

- deratizacija i dezinsekcija

- zbrinjavanje otpada

- održavanje groblja

- veterinarske usluge

B) TEMELJNA PITANJA KOJA SE UTVRĐUJU OVIM PROGRAMOM

Programom se određuju održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, odnosno osigurava unaprjeđenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti,standarda i kvalitete življenja, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih općinskih površina s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, odnosno financijskim sredstvima potrebnim za ostvarivanje programa. Prilikom izrade prijedloga Programa uzeti su u obzir prijedlozi i sugestije Mjesnih odbora na području Vinodolske općine.

C) OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA PO DJELATNOSTIMA

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 2.210.000,00 kuna

D) IZVORI FINANCIRANJA POTREBNI ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu planiraju se sredstva od prihoda od komunalne naknade – 2.210.000,00 kuna,

Temeljem navedenog Zakona pripremljen je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr