SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

95.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

Smjernice

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Punat za razdoblje
od 2021. do 2024. godine

Članak 1.

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofa može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja već nastupila.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati i razvijati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

Članak 2.

SMJERNICE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

Stožer civilne zaštite Općine Punat

Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Punat imenovan je načelnik Stožera, zamjenik načelnika Stožera i 10 članova Stožera.

U razdoblju od 2021. - 2024. godine održavat će se redoviti godišnji sastanci Stožera na kojima će se utvrditi obaveze pojedinih članova Stožera.

Članovi stožera civilne zaštite dužni su u roku od godine dana od dana imenovanja završiti osposobljavanje koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom i propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Na sjednici Stožera u 2021. godini potrebno je razmotriti termin održavanja osposobljavanja članova Stožera za članove koji su imenovani u 2020. godini i nisu završili osposobljavanje.

Vatrogasne snage

Na području Općine Punat provodioci aktivnosti zaštite od požara čine vatrogasne snage koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka te Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Na području Općine Punat dodatno djeluje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk – izdvojeno odjeljenje Punat sa 16 članova.

U razdoblju od 2021. - 2024. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih, a sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“, broj 61/94, 106/99 i 125/19), kao i prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19).

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl., kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima.

Druge operativne snage koje se bave civilnom zaštitom

Druge operativne snage koje se bave civilnom zaštitom, a djeluju na području Općine Punat su:

1. Lučka kapetanija Rijeka – Ispostava Punat

2. Hrvatska gorska služba spašavanja

3. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

4. Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Krk

5. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Punat su:

1. Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk;

2. Črnika d.o.o.;

3. Ponikve voda d.o.o.;

4. Ponikve eko otok Krk d.o.o.

5. Marina Punat grupa d.o.o.;

6. Brodogradilište Punat d.o.o.;

7. Klub podvodnih aktivnosti;

8. Lovačko društvo „Jastreb“ Punat,

9. ŠRD „Arbun“ Punat;

10. Udruga brodara Punat;

11. Yacht klub Punat;

12. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka;

13. IND-EKO d.o.o. Rijeka;

14. Autotrans d.d.

15. Hoteli Punat d.d.

16. Kvarner Punat Trgovine d.o.o.

Općina Punat nije još donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat. Do donošenja navedene Odluke, primjenjuje se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 5/2016). Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat i stavljanje van snage spomenute Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat izvršiti će se u 2021. godini te će se pritom ažurirati popis i nazivi institucija i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat .

Članak 3.

ZAKONSKI AKTI

Redovito je potrebno pratiti izmjene zakonskih propisa iz područja civilne zaštite i sukladno izmjenama ažurirati akte koje donosi Općina Punat. Na godišnjoj osnovi donositi će se Plan vježbi civilne zaštite.

Članak 4.

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje od 2021. - 2024. godine objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-24

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr