SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

93.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Punat za 2020. godinu

Članak 1.

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2020. godinu, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-22

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. .r.

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

na području Općine Punat za 2020. godinu

Stanje sustava po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2020. godinu:

I. IZRADA I DONOŠENJE DOKUMENATA BITNIH ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat je u prosincu 2019. godine usvojila Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

U srpnju 2019. godine usvojen je plan vježbi civilne zaštite na području Općine Punat za 2020. godinu. Vježbe nisu provedene sukladno planiranim aktivnostima, zbog mjera vezanih uz COVID – 19 pandemiju.

II. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Od ožujka 2020. godine, tijekom provođenja mjera i preporuka vezanih uz pandemiju COVID-19 članovi Stožera civilne zaštite Općine Punat bili su u redovnom međusobnom kontaktu, kao i u kontaktu sa ostalim otočkim stožerima i županijskim Stožerom. Dana 13. ožujka 2020. godine Odlukom su naložene mjere u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Punat sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo PGŽ i uputama Stožera civilne zaštite PGŽ. Dana 16. ožujka 2020. godine Koordinacija gradonačelnika i općinskih načelnika otoka Krka donijela je odluku u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 kojom su se donijela ograničenja i mjere do 14. travnja 2020. godine kojim je obuhvaćen cijeli otok Krk.

Stožer civilne zaštite Općine Punat (dalje u tekstu: Stožer) aktiviran je nalogom Općinskog načelnika dana 17. ožujka 2020. godine. Stožer je postupao sukladno uputama i preporukama Stožera civilne zaštite PGŽ i RH. U suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Krk rizičnim skupinama se pomagalo dostavom lijekova i drugih potrepština.

U 2020. godini održane su dvije sjednice Stožera civilne zaštite.

Od dana 21. ožujka 2020. godine vršeni su obilasci javnih površina u svrhu upozoravanja i upućivanja građana na samozaštitno ponašanje i pridržavanja naloženih mjera. Obilaske su vršili i članovi DVD-a Krk odjeljenja Punat.

Tijekom važenja Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH obrađeno je ukupno 1.019 zahtjeva za izdavanje propusnica.

III. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Punat, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavala je tijekom 2020. godine Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, s posebnim naglaskom na aktivnostima u vrijeme turističke sezone. S Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen je ugovor, između ostalog i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

Općina Punat je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je riješeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na području Općine Punat.

Tijekom 2020. godine posebna pažnja posvećivala se preventivnom djelovanju. Pratila se provedba Zakona o zaštiti od požara. Obavljali su se poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk, izdvojeno odjeljenje Punat je tijekom 2020. godine sudjelovalo u akcijama u suradnji s JVP Grada Krka, DVD-om Krk te Općinom Punat i Turističkom zajednicom Općine Punat. Redovito se obavljaju vježbe protupožarnog minimuma.

Na području Općine Punat u 2020. godini nije zabilježen požar većeg rizika, ali je odrađeno ukupno 31 manja intervencija vatrogasnih snaga.

IV. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat je u ožujku 2016. godine donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat.

Lučka kapetanija Rijeka- Ispostava Punat

Tijekom promatranog razdoblja Ispostava Lučke kapetanije bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijom, hitnom medicinskom pomoći i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Hitna medicinska pomoć

Na području Općine Punat djeluje jedna ugovorna ordinacije opće medicine koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima.

Općina Punat zaključila je ugovor s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći što je iznad standarda utvrđenog zakonom.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa Krk aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i Općine Punat. Tijekom godine na razini otoka Krka organizirano je više akcija dobrovoljnog darivanja krvi, organizirani su tečajevi pružanja prve pomoći.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Nastavni zavod za javno zdravstvo obavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Nastavni zavod obavljao je i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Puntu kojima je dodijeljena plava zastava.

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnih programa nadzora Sanitarne inspekcije. Društvo Ponikve voda d.o.o. također prati ispravnost vode za piće koju isporučuju.

Veterinarska služba

Veterinarska stanica Rijeka obavlja poslove skloništa za životinje te sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka obavljala je poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije temeljem ugovora s Općinom Punat. Ugovor za obavljanje navedenih poslova ističe 31. prosinca 2021. godine.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Rijeka Općina Punat doznačila je u 2020. godini sredstva iz proračuna temeljem posebnog programa. Na području Općine Punat u 2020. godini nije bilo potrebe za njihovim angažmanom.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr