SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

91.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

Srednjoročni (trogodišnji) plan

davanja koncesija na području Općine Punat
za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Punat u razdoblju od 2021. do 2023. godine planira dati sljedeće koncesije:

1. KONCESIJA ZA USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA OBAVLJANJE NADZORA I PREMJEŠTANJE PARKIRANIH VOZILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: travanj 2022. godine,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

- planirani rashodi za koncesiju: u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat Punat („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 26/19)

- ocjena očekivane gospodarske koristi od planirane koncesije: utvrditi će se analizom davanja koncesije u postupku davanja koncesije

2. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: ožujak 2023. godine,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 8.000,00 kn

- planirani rashodi za koncesiju: u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat Punat („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 26/19).

- ocjena očekivane gospodarske koristi od planirane koncesije: utvrditi će se analizom davanja koncesije u postupku davanja koncesije

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2020. do 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/19) i Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2019. do 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/18).

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-20

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr