SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

87.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 132. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15 i 14/19), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 4. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 1/16) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 34. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

PROGRAM

O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH PODRUČJA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA ČIJE AKTIVNOSTI DOPRINOSE ZADOVOLJENJU JAVNIH POTREBA OPĆINE PUNAT ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom definiraju se prioritetna područja kulture, sporta i civilnog društva na području Općine Punat te planirani iznosi financiranja programa i projekata koje će udruge provoditi u 2021. godini.

Članak 2.

U 2021. godini utvrđuju se sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 – Programi javnih potreba u kulturi

Javne potrebe u kulturi jesu kulturno-umjetnički amaterizam, glazbena i kazališna djelatnost, zaštita kulturne baštine i tradicijskih običaja, likovna i kreativna djelatnost, Internetski portal otoka Krka te druge manifestacije udruga koje su od interesa za Općinu Punat.

Prioritetno područje 2 – Programi javnih potreba u sportu

Prioritetno područje se odnosi na (su)financiranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Općinu Punat, razne aktivnosti, turniri, regate, natjecanja i sl., koje klubovi i udruge ne mogu financirati kroz redovno financiranje, kao i (su)financiranje općinskih, županijskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Općinu Punat.

Prioritetno područje 3 – Programi razvoja civilnog društva

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga čiji programi promiču očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, programe edukacije, osnaživanja i potpore ranjivih skupina (starije osobe, invalidi, ovisnici, itd.), eko projekte, djelovanje u očuvanju prirode i okoline, projekte i aktivnosti udruga kojima se želi osnažiti zaštita potrošača i zaštita životinja na području Općine Punat te programe za mlade i njihovo slobodno vrijeme.

Članak 3.

U Proračunu Općine Punat za 2021. godinu za financiranje prioritetnih područja iz članka 2. ovog Programa potrebno je osigurati ukupno 830.000,00 kuna i to za:

 1. Programe javnih potreba u kulturi 380.000,00 kuna,
 2. Programe javnih potreba u sportu 250.000,00 kuna,
 3. Programe civilnog društva 200.000,00 kuna.

  Ovaj Program podliježe promjenama sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine Punat za 2021. godinu.

  Članak 4.

  Raspodjela sredstava iz članka 3. ovog Programa provest će se na temelju javnog natječaja, a u skladu s odredbama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 1/16).

  Članak 5.

  Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

  Klasa: 021-05/20-01/9

  Ur. broj: 2142-02-01-20-16

  Punat, 15. prosinca 2020.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

  Predsjednik

  Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr