SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

82.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18 , 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Punat (dalje u tekstu: Program), u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa0,00

2. komunalne naknade2.059.449,68

3. cijene komunalne usluge0,00

4. naknade za koncesiju400.000,00

5. proračuna jedinice lokalne samouprave300.000,00

5.a.) ekološka pristojba300.000,00

5.b.) boravišna pristojba0,00

6. fondova Europske unije0,00

7. ugovora, naknadama i drugim izvorima0,00

8. donacija0,00

UKUPNO2.759.449,68

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to za:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Punat za 2021. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2022. godine, Općinskom vijeću Općine Punat podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-10

Punat, 15. prosinca 2020.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr