SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA BAŠKA

86.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09, 139/10) i članka 29. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj elektronskim putem 9. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o dugoročnom zaduživanju

Članak 1.

Općina Baška zadužit će se putem dugoročnog kredita kroz financijski instrument „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ do iznosa od 2.125.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za realizaciju kapitalnog projekta K201010 Modernizacija javne rasvjete, planiranog u Proračunu Općine Baška za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu u Programu 2010 Održavanje komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se uz sljedeće uvjete:

 1. vrsta kredita: dugoročni kunski kredit
 2. namjena kredita: energetska obnova sustava javne rasvjete
 3. iznos kredita: do 2.125.000,00 kn
 4. rok korištenja: 30.09.2021.
 5. način otplate kredita: 10 godina, uključujući poček od 6 mjeseci, u 40. jednakih tromjesečnih uzastopnih rata
 6. kamatna stopa: godišnja fiksna 0,1%
 7. zatezna kamata: Uskladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva
 8. naknada za obradu kredita: ne obračunava se
 9. naknada za rezervaciju sredstva: ne obračunava se
 10. prijevremena oplata kredita: Sukladno Programu kreditiranja
 11. instrumenti osiguranja kredita: Standardni instumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja uključujući ali ne ograničavajući se na mjenice Korisnika kredita i zadužnice Korisnika kredita.

  Članak 3.

  Ovlašćuje se Općinski načelnik da, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje, zaključi Ugovor o dugoročnom kreditu s HBOR-om pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, te izda instrumente osiguranja.

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Klasa: 021-05/20-01/9

  Ur. broj: 2142-03-01/1-20-40

  Baška, 9. prosinca 2020.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

  Predsjednica

  Tanja Grlj, v. r .

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10007&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr