SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA BAŠKA

79.

Temeljem članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13, 115/18) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20) Općinsko vijeće Općine Baška, po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem 9. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Baška, vrste građevina, odnosno radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi radovi, iznimke u kojima se zabrana ne primjenjuje te nadzor nad provođenjem.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina na području Općine Baška.

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

Na području Općine Baška u 2021. godini privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, i to kako slijedi:

1. u naselju Baška, te na svim površinama u zonama izdvojene namjene i izvan građevinskih područja, u razdoblju od 15. svibnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine;

2. u naseljima: Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska, te na svim površinama u zonama izdvojene namjene i izvan građevinskih područja, u razdoblju od 1. lipnja 2021. godine do 15. rujna 2021. godine.

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

Odredbe članka 3. ove Odluke ne odnose se na:

  • građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
  • uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,
  • građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu,
  • građevine društveno poticane stanogradnje, građevine na grobljima te građevine komunalne infrastrukture,
  • radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti,
  • radovi na građevinama koje su od interesa za Općinu Baška te radovi na građevinama koji se financiraju iz nacionalnih ili EU fondova.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), provodi komunalni redar Općine Baška.

VI. NOVČANE KAZNE

Članak 6.

Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine, koji izvodi radove iz članka 2. u razdoblju iz članka 3. ove Odluke, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 23/18), koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

VII.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-37

Baška, 9. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10007&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr