SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA BAŠKA

76.

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i članka 29. Statuta Općine Baška ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem 9. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/10, 36/10, 35/14), članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom, kako slijedi:

- samac do 2.600,00 kn,

- dvočlano domaćinstvo do 3.250,00 kn,

- obitelj s tri ili više članova do 1.500,00 kuna po članu.“

Članak 2.

U članku 12. stavak 1. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:

„ 16. Pravo na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja “

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„ Korisnici iz članka 14. ove Odluke ostvaruju pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kn, a može je koristiti samo jedan član zajedničkog domaćinstva.“

Članak 4.

Članak 18. stavak 4. mijenja se i glasi:

„ Jednokratna novčana pomoć može se tijekom jedne kaledarske godine odobriti istoj osobi (samcu ili domaćinstvu) više puta, s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći iznos iz stavka 3. ovoga članka.“

Članak 5.

Članak 46. mijenja se i glasi:

„ (1) Pravo na isplatu naknade iz članka 45. ostvaruje se, ako barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području Općine Baška najmanje 3 godine prije dana rođenja djeteta, uz uvjet da ima i uobičajeno boravište za porezne svrhe u Općini Baška, uz obvezu dostavljanja pisanog zahtjeva, kojemu treba priložiti:

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška, za roditelje i novorođeno dijete,

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete,

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- preslike izvoda iz matične knjige rođenih za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- potvrde JLS u kojoj, moguće, prebivalište ima drugi roditelj, da roditeljsku naknadu nije primio od iste JLS,

- broja računa na koji će isplatiti naknada,

najkasnije 3 mjeseca od dana rođenja djeteta.

(2) Ispunjavanje uvjeta uobičajenog boravišta za porezne svrhe roditelja u Općini Baška putem OIB-a provjerava Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

(3) Isplatu naknada iz članka 45. obavljat će, na temelju isprava iz stavka 1. i provjere iz stavka 2. ovoga članka, Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

(4) Umjesto podnošenja zahtjeva iz stavka 1. roditelji mogu dostaviti zahtjev za isplatu naknade iz članka 45. prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče. “

Članak 6.

Iza članka 46. dodaje se novi članak 46.a. koji glasi:

„ (1) Pravo na isplatu naknade iz članka 45. priznat će se i posvojitelju maloljetnog djeteta koji ispunjava uvjete iz iz članka 46. bez obzira na starost djeteta, uz obvezu dostavljanja pisanog zahtjeva, kojemu treba priložiti:

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška, za roditelje i posvojeno dijete,

- presliku pravomoćnog rješenja o posvojenju,

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška za ostalu djecu istog roditelja (ako ih ima),

- preslike izvoda iz matične knjige rođenih za ostalu djecu istog roditelja (ako ih ima),

- potvrde JLS u kojoj, moguće, prebivalište ima drugi roditelj, da roditeljsku naknadu nije primio od iste JLS,

- broja računa na koji će isplatiti naknada,

najkasnije 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

(2) Za djecu posvojenu tijekom 2020. godine zahtjev iz stavka 1. može se dostaviti do 31. prosinca 2020. godine. “

Članak 7.

Iza članka 48. dodaje se naslov „16. Pravo na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja“ i novi članak 48.a. koji glasi:

„ (1) Pravo na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu do 840,00 kn godišnje ostvaruju umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su utvrđeni za prethodnu godinu.

(3) Isplatu pomoći iz stavka 1. obavljat će Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju pisanog zahtjeva uz kojeg se prilaže polica dopunskog zdravstvenog osiguranja i izjava da podnositelj zahtjeva ne ostvaruje pravo na inozemnu mirovinu, odnosno izjava o iznosu inozemne mirovine ako je ostvaruje.

(4) Pravo iz stavka 1. ne ostvaruju umirovljenici koji imaju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

Članak 8.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 9.

Korisnici koji su na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/10, 36/10, 35/14) stekli prava iz socijalne skrbi, nastavljaju koristiti prava iz ove Odluke, ukoliko su ista povoljnija.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-34

Baška, 9. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10007&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr