SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA BAŠKA

55.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem 9. prosinca 2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 2.991.102,00 kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

1. prihodi od komunalne naknade - 1.681.415,00 kuna,

2. opći prihodi - 46.196,00 kuna,

3. prihodi od koncesijskih naknada - 615.603,00 kuna,

4. ekološka pristojba - 605.813,00 kuna,

5. komunalni doprinos - 42.075,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, uredit će se posebnim ugovorom.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-9

Baška, 9. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10007&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr