SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

241.

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 68/17 i 107/20), članka 18. stavak 1. („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 14. prosinca 2020. godine (Klasa: 342-01/20-02/30, Ur. broj: 2170/1-07-02/3-20-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine donijela je

ODLUKU

o namjeri davanja koncesije za izgradnju
i gospodarsko korištenje luke posebne namjene
– sportske luka Opatija, Grad Opatija

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje o namjeru davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luka Opatija, Grad Opatija

PODRUČJE I PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u ukupnoj površini od 1258 m2 i to na kopnenom dijelu koji se nalazi na slijedećim katastarskim česticama: kč.br. 1749/1, kč.br. 1751, kč.br. 1750 i kč.br. 1753, k.o. Opatija, ukupne površine 912 m2, sve upisane kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Opatiji, te kč.br. 1953/9 koja u naravi predstavlja more ukupne površine 346 m2.

Sastavni dio ove Odluke je Grafički prikaz područja koncesije izrađen od trgovačkog društva Krešimir d.o.o. u ožujku 2018. godine sa prikazanim koordinatama i Dokumentacija za nadmetanje koji se ne objavljuju.

Članak 3.

U sportskoj luci obavljati će se slijedeće lučke i gospodarske djelatnosti: upotreba veza za brodice upisane u hrvatski očevidnik brodica s namjenom sport i razonoda, dizanje i spuštanje brodica, motora i jarbola, skladištenje i održavanje plovila, opreme, radionička izrada jednostavnih elemenata, organiziranje škole sportova na vodi, organiziranje sportsko-rekreacijskih sadržaja, provedbu natjecanja i ostale srodne djelatnosti, te ugostiteljska djelatnost koja obuhvaća pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu s terasom ukupne površine 181,81 m2.

Unutar sportske luke predviđena je upotreba od 8 do najviše 11 vezova, ovisno o dimenzijama plovila.

Budući koncesionar, za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

 • u pomorsko dobro, sanaciju, izgradnju, uređenje lučke nadgradnje, te po potrebi podgradnje, opremu objekata i u zaštitu okoliša uložiti iznos od najmanje 6.630.00,00. U prve tri godine trajanja koncesije potrebno je uložiti iznos od najmanje 5.304.000,00 kuna. Ostatak ulaganja mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju će budući koncesionar dostaviti u svojoj ponudi i to kroz preostale godine trajanja koncesije
 • Sanacija, izgradnja i uređenje područja koncesije može se izvršiti u fazama, a što je Ponuditelj dužan detaljno razraditi u svojoj Ponudi.
 • Za sve zahvate na pomorskom dobru potrebno je ishoditi suglasnost odnosno uvjete Konzervatorskog odjela u Rijeci,
 • u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji izraditi i Davatelju koncesije dostaviti Pravilnik o dodijeli vezova iz kojeg mora biti vidljiv način na koji se dodjeljuju vezovi i dokumentaciju i/ili pravni akt iz kojeg je vidljiv iznos članarina za pojedine kategorije korisnika, te Pravilnik o redu u luci
 • koristiti koridor za ulaz i izlaz plovila sukladno Suglasnosti Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička draga i nadležne Lučke kapetanije
 • za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,
 • ukoliko naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu) radove zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci, koji obavlja arheološki nadzor,
 • na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije budućem koncesionaru dostaviti predložak izgleda info ploče,
 • za svaki dodatni zahvat u prostoru budući Koncesionar je dužan ishoditi
 • suglasnost Davatelja koncesije te sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) od nadležnog Upravnog tijela odgovarajuće akte za takve zahvate u prostoru i pridržavati se odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/20).
 • po završetku izgradnje, u roku od 30 dana od izdavanja, dostaviti uporabnu dozvolu. Ukoliko izgradnja na području koncesije za posljedicu bude imala povećanje korisne površine revidirati će se površina kao i stalni dio koncesijske naknade.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja uz poštivanje sigurnosnih uvjeta propisanih od strane koncesionara.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme dozvoljeno je isključivo uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 4.

Koncesija se daje na rok od 20 (dvadeset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 5.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 55.619,19 kn (slovima: pedesetpettisućašestodevetnaestkunaidevetnaetlipa).

Početni iznosi promjenjivog dijela godišnje naknade iznose:

- 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina

- 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem ugostiteljske djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.

U godini u kojoj koncesija ističe Koncesionar dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Budući Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja ugostiteljske djelatnosti na koncesioniranom području.

Budući Koncesionar je dužan osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 6.

Ponuda obavezno sadrži dokumente propisane Dokumentacijom za nadmetanje koja čini sastavni dio ove Odluke.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Opatija u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Riva 10, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Dostava ponude za koncesiju – luka posebne namjene –sportska luka Opatija - ne otvarati“. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17, dalje u tekstu: Uredba) prema sljedećim kriterijima:

 • iznos investicije u zaštitu okoliša

(u okviru ukupnih investicija) 30%

 • ponuđena visina stalnog dijela koncesijske

naknade 25%

 • ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske

naknade 25%

 • ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja

prema studiji gospodarske opravdanosti20%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna propisani su člankom 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

Članak 9.

Natječajna dokumentacija sadrži Dokumentaciju za nadmetanje koja čini sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ po stupanju na snagu ove Odluke.

OTVARANJE PONUDA

Članak 10.

Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u ponudi, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na obrascu o solventnosti (BON 2) obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju donošenja odluke o davanju koncesije najpovoljnijem ponuditelju će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kad odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Najpovoljniji ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, odnosno po izvršnosti odluke o davanju koncesije ako je pokrenut postupak pravne zaštite, u roku od 180 dana od dana izvršnosti odluke o davanju koncesije, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

 • Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,
 • Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,
 • Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv,
 • Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,
 • Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,
 • Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti,
 • Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji.

Članak 12.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK).

Ukoliko se po realizaciji građevinskih radova i ishodovanju pravomoćne uporabne dozvole, sukladno članku 62. stavak 5. točka 1. ZOK-a utvrdi da je došlo do promjene korisne površine koncesije pristupiti će se izmjeni Ugovora o koncesiji na način da će se utvrditi nova korisna površina koncesije, a sukladno tome i novi iznos stalnog dijela koncesijske naknade.

Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji. Prihod koji ostvari podugovaratelj ili potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju podugovora ili ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod koncesionara na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 13.

Žalba se može izjaviti na Odluku o davanju koncesije i Odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Žalba se može izjaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluka iz stavka 1. ovog članka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“. Po stupanju na snagu ove Odluke Dokumentacija za nadmetanje činiti će sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije i objaviti će se u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

Klasa: 021-04/20-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-66

Rijeka, 17. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=00001&odluka=241
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr