SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

232.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16713 i 25/13–pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 35. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine donijela

P L A N

savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2021. godini

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini sadrži popis općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, a prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

II.

U 2021. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u Tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-44

Rijeka, 17. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=00001&odluka=232
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr