SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

47.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ('Narodne novine' br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 31. sjednici održanoj 1. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju na upravljanje nogometnog igrališta u Triblju

Članak 1.

Vinodolska općina kao vlasnik nogometnog igrališta u Triblju daje isto na upravljanje i korištenje Nogometnom klubu „Turbina“, Tribalj, Tribalj 21, OIB-56273001018 ( u daljnjem tekstu:Upravitelj).

Članak 2.

Predmet upravljanja i korištenja je nogometno igralište u Triblju, sagrađeno na k.č.br. 5843/2 iz z.k.ul.1594, k.č.br.5843/3, k.č.br.5844/2 i k.č.br.5844/3 iz z.k.ul. 1084, sve k.o. Belgrad, kao jedinstvena cijelina sa uređenim zatravljenim sportskim terenom, pomoćnim i pratećim objektima (svlačionice sa sanitarnim čvorom i tuševima, skladišta, pokretni objekt ugostiteljske namjene sa terasom i sanitarnim čvorom)

Članak 3.

Nogometno igralište daje se na upravljanje i korištenje na neodređeno vrijeme bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Upravljanje obuhvaća sljedeće poslove:

- redovito održavanje nogometnog igrališta prema namjeni sportskog objekta,

- davanje na korištenje (najam) igrališta za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti i aktivnosti, za održavanje kulturnih, zabavnih i drugih programa i manifestacija,

- primjerena zaštita i osiguranje igrališta prilikom obavljanja djelatnosti,

- kontrola korištenja igrališta,

- donošenje godišnjeg programa upravljanja igralištem.

Članak 5.

Upravitelj ne može nogometno igralište ili njegov dio otuđiti niti opteretiti nikakvim teretima.

Članak 6.

Upravitelj je obvezan plaćati sve materijalne troškove kao i eventualne druge troškove nastale u svezi sa upravljanjem nogometnim igralištem.

Članak 7.

Upravitelj mora upravljati nogometnim igralištem pažnjom dobrog gospodara i u interesu Vinodolske općine.

Upravitelj se obvezuje jednom godišnje podnijeti načelniku Vinodolske općine izvješće o upravljanju nogometnim igralištem.

Članak 8.

Upravitelj nogometnog igrališta daje u najam isto prema cjeniku koji donosi Skupština Upravitelja uz prethodnu suglasnost načelnika Vinodolske općine.

Upravitelj je obvezan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o korištenju nogometnog igrališta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/13

Ur. broj: 2107-03/20-01-291

Bribir, 1. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=91253&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr