SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

46.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 31. sjednici održanoj 1. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, kriteriji za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija te druga pitanja vezana za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima sa prebivalištem na području Vinodolske općine.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Stipendijom se u smislu ove Odluke smatra stipendija na temelju školskog/akademskog uspjeha.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

(1) Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Vinodolske općine.

(2) Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje odlukom načelnik u skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

(1) Pravo na prijavu za dodjelu stipendija na temelju školskog uspjeha ima redoviti učenik prvog razreda srednje škole koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da učenik ima prebivalište na području Vinodolske općine, i to najmanje godinu u trenutku prijave,

- da je postigao opći uspjeh u osmogodišnjem školovanju prosječno od najmanje 4,5.

(2) Pravo na prijavu za dodjelu stipendija na temelju akademskog uspjeha ima redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog, koji ispunjava sljedeće:

- državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Vinodolske,

- da student ima prebivalište na području Vinodolske općine, i to najmanje godinu u trenutku prijave,

- da student prve godine studija ima prosjek srednjoškolskog obrazovanja od najmanje 3,5,

- da student koji upisuje višu godinu studija ima prosjek ocjena prethodne akademske godine tog studija od najmanje 3,5 i uz uvjet da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova;

- da nije stariji od 25 godina.

(3) Trajanje stipendije ugovara se za jednu školsku/akademsku godinu, a primljeni iznos vraća se samo u slučajevima utvrđenim ovom Odlukom.

(4) U iznimnim okolnostima načelnik može utvrditi i dulje trajanje stipendije nego je to utvrđeno u prethodnom stavku ovog članka Odluke.

Članak 6.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendije po ovoj Odluci.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 7.

(1) Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja za dodjelu stipendija kojeg raspisuje načelnik nakon početka školske/akademske godine, a najkasnije do 31. prosinca.

(2) Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i službenoj stranici Vinodolske općine, a obavijest o natječaju u dnevnom tisku, sa utvrđenim uvjetima za dodjelu stipendija, dokumentacijom koju je potrebno priložiti uz prijavu i rok za podnošenje prijave.

(3) Natječaj za dodjelu stipendija Vinodolske općine, te propisani obrasci prijave objavljuju se na internetskoj stranici Vinodolske općine.

(4) Tijek provedbe natječajnog postupka vodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u nastavku teksta: Povjerenstvo) u sastavu od tri člana, koju imenuje načelnik.

Članak 8.

(1) Prijave na natječaj za dodjelu stipendija sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Vinodolske općine ili se upućuju putem pošte na adresu Vinodolska općina, Bribir 34. Bribir, s naznakom „Natječaj za dodjelu učeničkih/studentskih stipendija“.

(2) Prijave s nepotpunom dokumentacijom i koje nisu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.

Članak 9.

(1) Opći uspjeh učenici srednjih škola dokazuju svedodžbama od 1-8 razreda osnovne škole, a kod nastavka stipendiranja svedodžbama prethodnog razreda srednje škole. Studenti prve godine studija opći uspjeh dokazuju svedodžbama srednjoškolskog obrazovanja, a studenti viših godina studija potvrdom obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija.

(2) Bodovanje podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija obavlja se prema sljedećim elementima:

1. Uspjeh u obrazovanju (prosjek ocjena):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

2. Za postignuti uspjeh na natjecanjima u znanju, koje se dokazuju diplomama ili drugom službenom potvrdom:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(3) Boduje se uspjeh najpovoljniji za kandidata (uspjesi se ne zbrajaju).

(4) Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija i provedenog bodovanja, Povjerenstvo sastavlja prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava te istu dostavlja načelniku.

(5) Konačne rang liste utvrđuje načelnik u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga liste kandidata, koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Vinodolske općine.

(6) Svaki podnositelj prijave može na konačne liste podnijeti pisani prigovor načelniku u roku od 8 dana od dana objave konačne liste kandidata.

(7) Odluka o prigovoru mora biti dostavljena podnositelju u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Članak 10.

(1) Odluku o dodjeli stipendija donosi načelnik.

(2) Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola i redovnim studentima za jednu školsku/akademsku godinu temeljem sklopljenog ugovora sa Vinodolskom općinom kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

(3) Stipendije učenicima srednjih škola isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno za 10 mjeseci.

(4) Stipendije redovnim studentima isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. listopada do 30. lipnja, odnosno za 9 mjeseci.

(5) Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti vodi očevidnik korisnika stipendije te kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 11.

(1) Učenik može ostvariti pravo na daljnje stipendiranje za iduću školsku godinu uz uvjet da je ostvario uspjeh u prethodnoj školskoj godini od 4,50 i više.

(2) Student može ostvariti pravo na daljnje stipendiranje za iduću akademsku godinu uz uvjet da je ostvario uspjeh u prethodnoj akademskoj godini od 3.50 i više, te je sakupio najmanje 50 ECTS i više.

(3) Stipendista Vinodolske općine koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku 15 dana od nastanka promjene o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine.

(4) U slučaju da stipendisti ne ostvare uvjete iz stavka 1. i 2. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

(5) U slučaju da stipendist iz stavka 1. i 2. ovog članka ne obavijesti Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine o prekidu obrazovanja odnosno o gubitku statusa učenika ili studenta u propisanom roku, dužan je odmah vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga gubitka narečenog statusa.

(6) Stipendista Vinodolske općine koji u okviru istog stupnja obrazovanja ostvari pravo na stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od drugog isplatitelja dužan je u roku od 15 dana od ostvarenja tog prava o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovog članka obustavlja se daljnja isplata stipendije te je stipendist dužan Vinodolskoj općini vratiti odmah cjelokupni primljeni iznos stipendije Vinodolske općine počev od prvog mjeseca u kojem je zaprimljena stipendije od drugog isplatitelja.

(8) Prekid isplate stipendije nastupa ako korisnik stipendije promjeni prebivalište, prijavom prebivališta izvan područja Vinodolske općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/96).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa.021-05/20-01/13

Ur. broj: 2107-03/20-01-290

Bribir, 1. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=91253&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr