SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

45.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i 48. Statuta Vinodolske općine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13 - pročišćeni tekst, 7/18., 3/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 31. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o sustavu glavne knjige riznice Vinodolske općine
i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se riznica Vinodolske općine (u nastavku: riznica) kao sustav upravljanja tijekovima proračunskih sredstava Vinodolske općine i njenih proračunskih korisnika te odnosi u svezi s njenim ustrojavanjem, održavanjem i korištenjem.

Članak 2.

Riznica je organizacijski i informacijski sustav koji u skladu sa zakonskim propisima, ovom Odlukom i drugim propisima, objedinjava poslove pripreme, izvršavanja i konsolidacije Proračuna Vinodolske općine (u nastavku: općinski proračun) i proračuna proračunskih korisnika, proračunskog računovodstva i računovodstva proračunskih korisnika te upravljanja novčanim sredstvima i javnim izdacima.

Riznica je sastavni dio informacijskog sustava Vinodolske općine.

Članak 3.

Proračunski korisnici Vinodolske općine su:

Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“ Tribalj

Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

II. SUSTAV RIZNICE

Članak 4.

(1) Osnovu riznice čine jedinstveni račun i informatički sustav riznice.

(2) Jedinstveni račun riznice je račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka Proračuna Vinodolske općine i proračunskih korisnika.

(2)Informatički sustav riznice je sustav međusobno povezanih računalnih programa koji omogućavaju evidentiranje i praćenje postupaka upravljanja proračunom: pripremu, izvršenje i konsolidaciju proračuna, vođenje glavne knjige, pomoćnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija Vinodolske općine i njezinih proračunskih korisnika.

Članak 5.

(1) Riznica obuhvaća:

- plan proračuna i

- glavnu knjigu, pomoćne knjige i pomoćne evidencije.

(2) Plan proračuna čine prihodi i primici te rashodi i izdaci Vinodolske općine i njezinih proračunskih korisnika raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama.

(3) Glavna knjiga riznice je objedinjena sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima, prihodima i rashodima te primicima i izdacima Vinodolske općine i njezinih proračunskih korisnika.

(4) Pomoćne knjige riznice su objedinjene analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički.

(5) Pomoćne evidencije su objedinjene evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja Vinodolske općine i njezinih proračunskih korisnika.

III. UPRAVLJANJE RIZNICOM

Članak 6.

Riznicom upravlja Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine.

Članak 7.

Način izvršavanja proračuna u okviru riznice, način plaćanja, ovlaštenja i obveze proračunskih korisnika u postupku plaćanja, organizaciju vođenja poslovnih knjiga te druga pitanja vezana uz vođenje riznice pobliže se uređuju posebnim aktom načelnika.

Članak 8.

Proračunski korisnici pristupaju sustavu riznice i informacijama o svom poslovanju u obujmu i na način utvrđen aktom Općinskog načelnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Troškove projektiranja, izrade, uvođenja i razvoja riznice snosi Vinodolska općina.

Članak 10.

Sustav riznice primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Proračunski korisnici dužni su s danom 31. prosinca 2020. godine zatvoriti žiro-račune preko kojih posluju i sredstva prenijeti na žiro-račun Vinodolske općine, te dostaviti dokaz o istom.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u 'Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/20-01/13

Ur. broj: 2107-03/20-01-289

Bribir, 1. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=91253&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr