SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

49.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 38. sjednici održanoj dana 02. Prosinca 2020. godine donosi

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski
za 2021. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

Članak 4.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret proračunske zalihe ili dodatnog zaduživanja.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Gradonačelnik.

Ako se u tijeku proračunske godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna predložiti će se izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i rashodi Proračuna.

Članak 6.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijeva u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

Članak 8.

Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 50.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradsko Vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 10.

Rukovoditelj upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava, odnosno ukoliko su u proračunu planirana sredstva.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

 • za sredstva u Proračunu koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim sredstva dodijeljena kao nagrade,
 • za projekte i aktivnosti koje izvršavaju ustanove – proračunski korisnici iznad zakonskog standarda,
 • za sve nabave roba, usluga i izvođenja radova, čija je vrijednost bez PDV-a 70.000,00 kn i više,
 • za autorske honorare, osobne usluge, usluge agencija studentskog servisa.

  Rukovoditelji upravnih tijela potpisuju ugovore iz stavka 2. točke 1. i 2. do iznosa od 70.000,00 kn bez PDV-a.

  Gradonačelnik potpisuje ugovore iz stavka 2. točke 1., 2. u vrijednosti od 70.000,00 kn bez PDV-a i više , te ugovore iz točke 3. i 4.

  Ukoliko krajnji korisnik odnosno radovi i usluge nisu utvrđeni samim Proračunom, sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku kao i sredstva za plaćanje radova i usluga, a u iznosu do 30.000,00 kn raspoređuju se temeljem odluke, odnosno narudžbenice nadležnog rukovoditelja odjela.

  Rukovoditelji upravnih tijela su obvezni izvijestiti Gradonačelnika o izvršenim rasporedima iz stavka 1. ovog članka.

  Za korisnika odnosno radove i usluge iz stavka 5., a iznad 30.000,00 odluku donosi odnosno narudžbenicu potpisuje Gradonačelnik.

  Članak 11.

  Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

  Gradonačelnik donosi odluke o raspoređivanju sredstava iz stavke - tekuće donacije u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn, te iz stavke – jednokratne potpore udrugama u iznosu od 60.000,00 Kn.

  Članak 12.

  Preuzimanje obveza na teret Proračuna tekuće godine odobrava Gradonačelnik, a preuzimanje obveza na teret Proračuna naredne godine odobrava Gradsko vijeće.

  Članak 13.

  Sve isplate proračunskih sredstava planiranih u vidu donacije za provođenje programskih projekata vršit će se po zaključenom ugovoru sa korisnikom donacije, a na temelju priloženog ugovora zaključenog između korisnika donacije i izvođača radova, odnosno isporučitelja usluga, te ispostavljenih računa, odnosno situacija, isporučitelja ili izvođača korisniku donacije.

  Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

  Članak 14.

  Prihodi koje ostvaruju tijela gradske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna.

  Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

  Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun.

  Članak 15.

  Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2021. godinu.

  III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

  Članak 16.

  Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

  Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati ili oročavati u poslovnim bankama, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Odluku o izboru banaka donosi Gradonačelnik.

  Članak 17.

  U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koristi se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

  Članak 18.

  Gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

  Dugove koji su temeljem odredbi Općeg poreznog zakona dospjeli u zastaru otpisuje čelnik upravnog tijela i o tome obaviještava Gradonačelnika.

  Članak 19.

  Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost Gradonačelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Grada.

  Članak 20.

  Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

  IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

  Članak 21.

  Grad se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira i to za investicije koje potvrdi Gradsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade.

  Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

  Restriktivne odredbe članka 88. Zakona o proračunu i gornjeg stavka ove Odluke ne primjenjuju se na dugoročne kredite koji se podižu radi osiguravanja vlastitog učešća u projektima financiranim iz EU fondova ili projektima energetske učinkovitosti.

  Grad također može sklapati ugovore o javno-privatnom partnerstvu poštujući uvjete i ograničenja iz članka 89. Zakona o proračunu te uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

  Članak 22.

  Pravna osoba u većinskom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad smije se zaduživati uz suglasnost Gradonačelnika.

  Gradonačelnik također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

  V. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

  Članak 23.

  Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna (razdjela). Odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Čelnik proračunskog korisnika može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa zakonom prenijeti na druge osobe.

  Članak 24.

  Financijski kontrolor proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca.

  Računopolagač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene Proračunom i financijskim planom.

  Članak 25.

  Izvanproračunski korisnici dostavljaju polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu do 30. srpnja 2021. godine koji zajedno sa polugodišnjim izvještajem Proračuna čine konsolidirani financijski izvještaj.

  Upravni odjel za financije i javnu nabavu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja Gradonačelniku do 05. rujna 2021., a Gradonačelnik polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna upućuje na usvajanje Gradskom vijeću do 15. rujna 2021. godine.

  Članak 26.

  Izvanproračunski korisnici dostavljaju godišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu do 31. ožujka 2022. godine. Nadležna upravna tijela Grada dostavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje Proračunskih korisnika Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu do 10. ožujka 2022. godine. Godišnji financijski planovi proračunskih korisnika konsolidirani na razini upravnog tijela i nacrt godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna dostavlja Upravni odjel za financije gradonačelniku do 1. svibnja 2022. godine. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2022. godine.

  VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 27.

  Ova Odluka objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu od 1.1.2021. godine.

  Klasa: 400-06/20-60/12

  Ur. broj: 2107/02-01-20-2

  Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

  GRADSKO VIJEĆE
  GRADA NOVI VINODOLSKI

  Predsjednik Gradskog vijeća

  Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr