SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

42.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM

gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne
i sakralne baštine za 2021. godinu

članak 1.

Svrha Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacije sukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 6.246.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Za VII. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV očekuje se sufinanciranje Ministarstva turizma u iznosu od 250.000,00 kn i Primorsko-goranske županije u iznosu od 100.000,00 kn.

Od Ministarstva kulture očekuje se sufinanciranje za provedbu dva projekta i to za opremanje ljetnog kina u iznosu od 64.000,00 kn, te za opremanje dijela kule Kvadrac u iznosu od 100.000,00 kn.

Za adaptaciju i opremanje muzeja ribarstva u Klenovici očekuje se sufinanciranje Fonda za ribarstvo u iznosu od 600.000,00 kn.

Za sanaciju pomorskog dobra u Novom Vinodolskom, Klenovici i Povilama očekuje se sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na pet programskih cjelina sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-06/20-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-20-9

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr