SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

40.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ("Službene novine PGŽ" broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 – pročišćeni tekst i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine donijelo

PROGRAM

socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu
i projekcija za 2022. i 2023. godinu

članak 1.

Svrha Programa je osigurati građanima Grada Novi Vinodolski socijalnu i zdravstvenu skrb koja je utvrđena i regulirana Zakonom, te standard socijalne i zdravstvene skrbi u većem opsegu od onog koji svojim programima osigurava država i županija.

Članak 2.

Cilj Programa socijalne i zdravstvene skrbi je osigurati pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabim, oboljelim, nemoćnim i invalidima, očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu s posebnim potrebama. Također cilj Programa je pomaganje ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koji se uključuju u prevenciju.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćenih korisnika (samac ili članovi obitelji, dijete ili mlađa punoljetna osoba koja je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete s teškoćama u razvoju, trudnica, obitelj sa poremećenim odnosima, odrasla osoba sa invaliditetom, osoba neprihvatljivog ponašanja, beskućnik) u raznim vrstama socijalnih pomoći po programima ili kvalitetom i kvantitetom zdravstvenih programa kao i brojem uključenih korisnika. Također je rezultat ovog programa da se prepozna potreba za pružanje usluga korisniku radi sprečavanja ili nastanka stanja koje ugrožava zadovoljavanje njegovih osnovnih životnih potreba. Također je rezultat mjerljiv kroz broj djece i mladih koji nastavljaju školovanje (srednje i visoko obrazovanje) uz pomoć socijalnih stipendija i pokaznih karata, kao i pomoć djeci u školovanju (ili vrtić) sa poteškoćama u razvoju.

Učinci provođenja ovog Programa su stvaranje što manjeg broja ugroženih skupina društva pružanjem ili uklanjanjem trenutnog nastanka stanja ugroze po osnovne životne potrebe korisnika, a kroz razne programe socijalne i zdravstvene skrbi - direktne pomoći najugroženijim skupinama od nezaposlenih, obitelji s više članova, starijih osoba, djeci i mladima učenicima i studentima kojima su potrebene socijalne stipendije, kao i razni zdravstveni programi.

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene skrbi sastoji se od:

  1. Redovni program socijalne skrbi sa 2 potprograma
  2. Dodatni programi socijalne skrbi sa 3 potprograma
  3. Dodatni programi zdravstvene skrbi sa 4 potprograma
  4. Pomoć u kući starijim osobama

5.      Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

Članak 5.

U 2020. godini će se Program zdravstva i socijalne skrbi provodit kroz sljedeće programske cijeline:

1. Redovni program socijalne skrbi čini:

a) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – je oblik socijalne skrbi koji obuhvaća podmirenje svih troškova vezanih za stanovanje (najam, voda, struja, komunalna naknada, odvoz smeća) čije kriterije je utvrdio Zakon o socijalnoj skrbi, a kao jedini obligatorni oblik socijalne skrbi jedinica lokalne samouprave iznad utvrđenog standarda države. Korisnici troškova stanovanja su korisnici zajamčene minimalne naknade putem Centra za socijalnu skrb Crikvenica.

b) Redovna djelatnost udruga civilnog društva

- ovdje se podrazumijeva financiranje redovnih aktivnosti i programa udruga, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH 26/15).

- financiranje GD Crvenog križa Novi Vinodolski.

2. Dodatni programi socijalne skrbi realiziraju se kroz skrb o djeci i mladima putem ostvarivanja prava na stipendiju socijalno ugroženim nadarenim učenicima i studentima čiji je broj korisnika za 2020./2020. godinu - 5 korisnika, plaćanja jednokratne novčane pomoći pri rođenju djeteta (novčana pomoć 5.000,00 kn), plaćanja troškova prehrane dojenčadi, boravka djece u DV Fijolica kao i plaćanje olakšica udjela roditelja, sufinaciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola (plaćanje karte Autotransu do pune cijene karte) i marende za učenike Osnovne škole Ivana Mažuranića. Poseban program u Dodatnom programu je Sufinanciranje prijevoza svih redovnih studenata koji će se sufinancirati s 25% u sistemu kupona ili povratnih karata, te sufinanciranje cijene roditelja i sufinaciranje u visini od 30% Grada u preostaloj cijeni roditelja za učenike srednjih škola. Također je uveden i zaseban program pomoć djeci s poteškoćama u razvoju kao i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata po posebnom uvjetu.

Program se realizira i kroz skrb o obitelji davanjem novčane pomoći socijalno ugroženim dijelovima stanovništva, te donacije unesrećenim i obiteljima s teško oboljelim članovima, davanjem paketa hrane, plaćanjem pogrebnih troškova, smještajem u ustanove socijalne skrbi.

Dodatni program je i skrb o starijim osoba, u sklopu kojeg je predviđena pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te njihovim obiteljima, a pomoć se odobrava na prijedlog Udruga proizašlih iz Domovinskog rata. U sklopu programa skrbi o starijim osobama predviđene su i isplate božićnica za umirovljenike. Dodaje se mjera kojom će se financirati javni prijevoz umirovljenika iz ruralnih naselja.

3. Dodatni programi zdravstvene skrbi

Kroz Dodatni program će se osigurati i ostvarivanje zdravstvene skrbi iznad utvrđenog standarda kroz financiranje zdravstvene knjižice djeteta, financiranje smještaja pedijatrice, sufinanciranje rada novljanske ambulante, sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi, te sufinanciranje jednog tima opće (obiteljske) medicine.

U realizaciju cjelokupnog Programa uključeni su nadležni Upravni odjel, članovi Socijalnog vijeća kao predstavnici Grada Novi Vinodolski, Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, GD Crvenog križa, te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

4. Pomoć u kući starijim osobama

U skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sklopit će se ugovor o izravnoj dodjeli sredstava s Udrugom za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, a radi provedbe programa pomoći u kući starijim osobama.

Članak 6.

Za potrebe provođenja Programa socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu potrebno je osigurati porezne prihode u visini od 2.098.000,00 kn .

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-06/20-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-20-7

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr