SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ('Službene novine PGŽ' broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 – pročišćeni tekst i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine donijelo

PROGRAM

javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski
za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog je omogućiti redovnu programsku aktivnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva.

Svrha muzejskog Programa je kontinuirano skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada, sistematizacija u zbirke, zaštita, dokumentiranje te prezentiranje u javnost.

Svrha knjižničnog Programa je zadovoljavanje kulturnih i rekreativnih potreba Grada, poticanje i širenje općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, informiranje, odlučivanje i demokratizacija društva.

Članak 2.

Cilj Programa je zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Novi Vinodolski i podizanje turističke ponude Grada, odnosno zadržavanje razine u skladu sa priljevom Proračuna.

Također je cilj Programa postići sve uvjete za njegovanje i razvoj, te unapređivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao i zadovoljenje svih kulturnih i umjetničkih potreba Grada, promicanje običajnih i tradicionalnih kulturnih i umjetničkih izražaja našeg područja te organiziranje svih kulturnih manifestacija koje kao poseban cilj imaju iskazati i promicati kulturna dostignuća Grada , a sve u skladu sa Odlukom o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine 7/06).

Cilj muzejskog Programa je zaštita kulturnih dobara Grada Novog Vinodolskog i okolice te promidžba bogate sačuvane kulturne baštine, a ujedno i senzibiliziranje javnosti za očuvanje kulturnog bogatstva Grada uključivanjem u doniranje eksponata i donacije kao i sam rad i djelovanje Ustanove.

Cilj knjižničnog Programa je omogućavanje neposrednog pristupa svim vrstama znanja i obavijesti, a bez obzira na dob, spol, profesiju, društveni i drugi status.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se podizanjem kvalitete življenja u dijelu zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba građana Grada, a posebno zadovoljenje raznolikosti potreba Grada kao izrazito turističke destinacije. Također rezultati Programa mjerit će se brojem aktivnih članova udruga i ustanova u kulturi kao i posjećenošću organiziranih manifestacija.

Također se rezultati mjere u povećanju broja eksponata u Muzeju i spoznaji o postojanju kulturnih dobara u privatnom vlasništvu, odnosno povećanju knjižnične i neknjižnične građe, te brojem brojem korisnika iste ili posjećenošću Muzeja i galerije.

Učinci provođenja ovog programa su opći, a možda su mjerljivi kroz povećanje broja turista zbog poboljšanja standarda kulturno-umjetničkih programa u ponudi Grada, a što se tiče domicilnog stanovništa učinci se očituju u poboljšanju kvalitete uvjeta življenja.

Članak 4.

Program javnih potreba u kulturi sastoji se od tri programske cjeline sa podcjelinama i to:

1. Redovni program kulturne djelatnosti:

a) Redovna djelatnost Narodne čitaonice i knjižnice,

b) Redovna djelatnost Narodnog muzeja i galerije.

c) Redovna djelatnost Centra za kulturu.

2. Dodatni program kulture sa podcjelinama:

a) zabavno-kulturne manifestacije,

b) izdavačka djelatnost i potpore umjetnicima,

c) izdavanje Novljanskog lista

3. Kapitalna ulaganja

Članak 5.

Plan kapitalnih projekata za 2022. za potrebe Narodne čitaonice i knjižnice:

 • Uredska oprema i namještaj 7.000,00 kn
 • Računalna oprema 5.000,00 kn
 • Knjige u knjižnicama40.000,00 kn
 • Ulaganje u računalne programe 3.000,00 kn
 • Multimedija2.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2022. za potrebe Narodne čitaonice i knjižnice:

 • Uredska oprema i namještaj5.000,00 kn
 • Računalna oprema 5.000,00 kn
 • Knjige u knjižnicama 10.000,00 kn
 • Ulaganje u računalne programe3.000,00 kn
 • Multimedija2.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2022. za potrebe Narodnom muzeju i galeriji:

 • Uređenje galerije3.000,00 kn
 • Uredska oprema i namještaj 1.000,00 kn
 • Otkup predmeta 3.000,00 kn
 • Restauracija eksponata1.000,00 kn

Kapitalni projekti za 2023. za potrebe Narodnom muzeju i galeriji:

 • Uređenje galerije3.000,00 kn
 • Uredska oprema i namještaj 1.000,00 kn
 • Otkup predmeta3.000,00 kn
 • Restauracija eksponata1.000,00 kn

Plan kapitalnih projekata za 2022. Centra za kulturu:

 • Uredska oprema i namještaj2.000,00 kn
 • Kino oprema5.000,00 kn

Plan kapitalnih projekata za 2023. Centra za kulturu:

Uredska oprema i namještaj 2.000,00 kn

 • Kino oprema5.000,00 kn

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati 3.232.000,00 kn, a financirat će se iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

U realizaciji programa uključeni su djelatnici Narodne čitaonice i knjižnice, Narodnog muzeja i galerije, Centra za kulturu, brojni vanjski suradnici, te voditelji programskih aktivnosti udruga. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-06/20-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-20-5

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr