SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

37.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ('Službene novine PGŽ' broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 – pročišćeni tekst i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine
donijelo

PROGRAM

obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

Svrha Programa obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu je da se uz redovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje kroz provođenje dodatnih programa za razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima mladih.

Svrha Programa je i stipendiranje nadarenih učenika i studenata prema kriterijima utvrđenim općim aktima Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Cilj Programa je unapređivanje znanja učenika koji se ističu u određenim redovnim programima, odnosno potpora najuspješnijima i njihovo osposobljavanje za uključivanje u rad i život zajednice, te kroz godišnje dodjele stipendija nadarenim učenicima i studentima motiviranje učenika za postizanje što boljih rezultata tijekom njihova obrazovanja.

Cilj Programa je pomoć i podrška roditeljima djece osnovnoškolaca kroz navavku preostalih radnih materijala kao i financiranje produženog boravka.

Cilj Programa je također razvoj tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja, te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se aktivnošću i brojem zahvaćene djece i dosegom u realizaciji pedagoškog standarda odnosno usklađenošću sa Državnim pedagoškim standardom u rokovima – brojem djece po razredima, brojem učitelja i stručnih suradnika i ostalog osoblja kao i materijalni uvjeti rada.

Učinci provođenja ovog Programa mjerljivi su obuhvatom školske djece, nekim od oblika školskog odgoja i obrazovanja, prezentacijama postignuća učeničkih radova, sudjelovanjima na učeničkim natjecanjima, izložbama i smotrama .

Članak 4.

Program se sastoji od tri programske cjeline s podcjelinama:

1. Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja,

2. Dodatni program srednje školskog obrazovanja,

3. Stipendiranje nadarenih učenika i studenata – pomoć učenicima i studentima,

Članak 5.

Za potrebe provođenja Programa obrazovanja u 2021. godini u proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 663.000,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-06/20-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-20-4

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr