SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

190.

Na temelju članka 130. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Klasa: UP/I-040-01/20-02/01, Ur. broj: 517-10-1-20-4 od 3. studenog 2020. godine), Županijska skupština na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju
Javne ustanove »Priroda«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 42/13) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Ustanova obavlja i sljedeće poslove:

  • zajednički sa javnim ustanovama za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode drugih jedinica područne (regionalne) samouprave upravlja zaštićenim područjem koje proglašava predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, a proteže se na području više jedinica područne (regionalne) samouprave;
  • upravlja područjima ekološke mreže temeljem mjesne nadležnosti utvrđene posebnim propisom;
  • upravlja područjima ekološke mreže koja se protežu na području više jedinica područne (regionalne) samouprave u okviru svojeg udjela u mjesnoj nadležnosti utvrđenog posebnim propisom;
  • donosi planove upravljanja ekološkom mrežom sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisom;
  • zajedno s upravnim vijećima nadležnih javnih ustanova donosi cjeloviti plan upravljanja područjem ekološke mreže u slučajevima kada je područje ekološke mreže u nadležnosti više javnih ustanova;
  • upravlja speleološkim objektima koji se nalaze na zaštićenim područjima kojima upravlja i drugim speleološkim objektima koji se nalaze na području Primorsko-goranske županije, sukladno vlastitoj mjesnoj nadležnosti, te drugim speleološkim objektima koji se nalaze na području ekološke mreže temeljem nadležnosti utvrđene posebnim propisom;
  • potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njezinu očuvanju u svrhu promicanja zaštite prirode.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

„Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavaka 1. i 2., i 4. ovog članka.“

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Plan upravljanja i plan upravljanja područjima ekološke mreže donose se uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja donosi se uz suglasnost Župana po prethodno pribavljenom mišljenju tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ustanove i Pravilnik o plaćama donose se uz suglasnost Župana.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/9

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-32

Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=00001&odluka=190
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr