SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

74.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 33. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2020. godine donosi

ODLUKU

o porezima Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Punat te se propisuju visina poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza kao i što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Punat su:

Porez na kuće za odmor

Porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 3.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Članak 4.

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

IV. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 5.

Javnom površinom smatraju se nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta i javne zelene površine.

Članak 6.

Porez na korištenje javnih površina određuje se u kunama po m2 dnevno i to:

  • za postavljanje privremenih objekata (pokretne, uslužne naprave, štand i sl.) 50,00 kn/m2
  • za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (postavljanje skela, odlaganje građevinskog materijala, odlaganje plovila i drugo) 3,00 kn/m2
  • za korištenje javne površine u druge svrhe 5,00 kn/m2

Članak 7.

Porez na korištenje javne površine ne plaćaju pravne i fizičke osobe koje plaćaju zakupninu ili drugu naknadu temeljem ugovora sklopljenog s Općinom Punat.

Postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta od strane neprofitnih udruga, sportskih klubova, obrazovnih ustanova i drugih ustanova kada koriste javnu površinu za potrebe djelatnosti radi kojih su osnovane odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za organiziranje manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Punat, kada se javna površina koristi u humanitarne svrhe te radi organizacije manifestacija i drugih događaja od interesa za Općinu Punat sukladno odluci općinskog načelnika.

Članak 8.

Korištenje javne površine ne može se odobriti podnositelju zahtjeva koji nije u cijelosti podmirio sva dospjela potraživanja prema Općini Punat.

Članak 9.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

Članak 10.

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 32/19).

Članak 12.

Ova Odluka objavit će u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-4

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr