SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

73.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4., članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 31. stavak 1. podstavak 10. Statuta Općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20 ) Općinsko vijeće Općine Punat na 33. sjednici održanoj 13. studenoga 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu općinske uprave Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18) članak 1. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga kao i povjerenih poslova državne uprave te nadzire zakonitost njegova rada.“

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. na kraju teksta ispred točke, dodaje se zarez i riječ: „Punat“.

U stavku 3. iza riječi: „naziv Republika Hrvatska“ dodaju se riječi: „i grb Republike Hrvatske“.

U stavku 4. iza riječi: „oznaku“ dodaje se zarez i riječi: „urudžbeni broj“.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. briše se zarez i riječi: „ako posebnim zakonom nije drugačije propisano“.

Članak 4.

Mijenja se naziv V. poglavlja i sada glasi: „V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-3

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr